Замовити дзвінок
Звоните в Киев
Киев
Здоров’я від А до Я
Здоровий спосіб життя
13.02.2014
Текст підготовлено: Алена Кондратенко
Імунна система

имунсистема 

Визначення поняття (що це?)

Причини

Механізми виникнення та розвитку (патогенез)

Клінічна картина (симптоми та синдроми)

Діагностика

Лікування

До яких лікарів звертатись

Джерела
 

 

 

 

Визначення поняття

Імунітет - це еволюційно обумовлена сукупність реакцій взаємодії між системою імунітету і біологічно активними агентами (антигенами), які спрямовані на збереження фенотипічної постійності внутрішнього середовища (гомеостазу) організму.

Основні функції імунної системи: контроль за антигенним станом внутрішнього середовища організму, захист організму від патогенних мікробів і протипухлинний нагляд. У виконанні цих функцій беруть участь як механізми неспецифічного захисту, так і специфічна імунна відповідь на конкретні інфекційні або пухлинні антигени. Специфічна імунна відповідь посилює механізми неспецифічного захисту, робить їх більше цілеспрямованими.

Повернутись до змісту

 

 

Причини захворювання

Імунітет бере участь в розвитку абсолютно усіх захворювань людини.

Повернутись до змісту

 

 

Механізми виникнення і розвитку захворювання (патогенез)

Центральні органи імунної системи - кістковий мозок і тимус. У цих органах йдуть процеси проліферації клітин-попередників, їх диференціювання і дозрівання, аж до виходу в циркуляцію і заселення периферичних органів імунної системи зрілими імунокомпетентними клітинами.

Кістковий мозок Усі клітини крові, у тому числі і імунокомпетентні клітини, походять із стовбурової клітини, яка дає початок різним пагонам кровотворення, зокрема мієло-моноцитарному і лімфоцитарному. Напрям диференціювання ранніх попередників залежить від впливу їх мікрооточення, від впливу стромальних клітин кісткового мозку.

Дія окремих цитокінів на клітини-попередники в умовах in vitro виявляється стимуляцією росту окремих колоній, які складаються з лейкоцитів певного типу. Звідси їх назва - колонієстимулюючі чинники: GM - CSF, G - CSF, M - CSF. Гранулоцитарно-моноцитарний чинник стимулює проліферацію ранніх загальних клітин-попередників мієло-моноцитопоеза. Гранулоцитарний і моноцитарний чинники стимулюють клітини-попередники кожного з пагонів.  Ще більше універсальним є так званий мульти-CSF (інтерлейкін-3), який стимулює усі пагони кровотворення. Продуцентами цих ростових чинників і інших цитокінів є стромальні клітини кісткового мозку, макрофаги і активовані лімфоцити.

Тимус (вилочковая залоза) є єдиним органом імунної системи, яка піддається швидкій віковій інволюції. Впродовж перших 50 років життя щорічно втрачається по 3% істинно тимічної тканині, яка поступово заміщається жировою і сполучною тканиною. Відповідно знижується і продукція Т - лімфоцитів. Найвища продукція Т-лімфоцитів зберігається до двох років, а потім швидко падає. Проте слід зазначити, що кількість Т- лімфоцитів у циркуляції зберігається на досягнутому рівні.  Річ у тому, що значну частину популяції Т- лімфоцитів складають довгоживучі клітини, які не потребують постійного оновлення. Тому чисельність Т-клітин може підтримуватися в дорослому організмі і у відсутність тимуса. Більше того, зрілі Т- лімфоцити піддаються так званій "клональній експансії", тобто виборчій проліферації у відповідь на зустріч зі своїм антигеном, за рахунок чого їх чисельність росте. Після створення пулу периферичних Т-лімфоцитів  втрата тимуса вже не призводить до катастрофічного зниження імунітету. На захист цього говорять результати імунологічного обстеження дорослих людей, які перенесли тимектомію.

Вторинні - периферичні органи імунної системи Периферичні органи імунної системи - лімфатичні вузли, селезінка і лімфоїдна тканина, яка асоціюється із слизовими оболонками, - є місцем зустрічі антигенів з імунокомпетентними клітинами, місцем розпізнавання антигена і розвитку специфічної імунної відповіді, місцем взаємодії імунокомпетентних клітин, їх проліферації (клональній експансії), антиген-залежного диференціювання і місцем накопичення продуктів імунної відповіді.

Лімфатичні вузли функціонують як своєрідні фільтри лімфи, затримуючи мікроорганізми і інші частки, які потрапили в лімфу. В той же час лімфовузли є місцем взаємодії імунокомпетентних клітин в ході специфічної імунної відповіді, місцем синтезу антитіл-імуноглобулінів, місцем, де розігруються події клітинно-опосередкованого імунітету.

Один лімфовузол має масу близько 1 грама, містить приблизно 2000 мільйонів лімфоцитів, що відповідає 25% усіх циркулюючих в крові лімфоцитів. Кожну годину з лімфовузла виходить в лімфу кількість лімфоцитів, еквівалентна його потрійній вазі. Велика частина (90%) клітин в цій еферентній лімфі є лімфоцитами, які покинули кров'яне русло на території цього лімфовузла. Мічені лімфоцити, введені в кров, знову опиняються в лімфі вже через декілька годин, досягаючи максимуму через 20 годин.  Серед клітин лімфовузла близько 10% складають макрофаги і близько 1% - дендритні клітини.

Тканина лімфовузла складається із зовнішнього кортикального шару, в якому скупчення клітин утворюють фолікули, частково - із зародковими центрами, і внутрішнього мозкового шару з меншим вмістом лімфоцитів у поєднанні з макрофагами, які зосереджені по ходу лімфатичних і судинних синусів. Така структура лімфовузлів дає можливість вільній циркуляції і рециркуляції лімфоцитів між лімфою, кров'ю і тканинами. Визначені зони лімфовузла заселяються строго певними клітинами.

Селезінка В селезінці, як і в лімфовузлах, Т-залежні і В-залежні зони. Селезінка є місцем розпізнавання антигена, антигензалежної проліферації і диференціювання Т- і В-лімфоцитів, їх активації, а також продукції і секреції специфічних антитіл імуноглобулінів.  Основна відмінність селезінки від лімфовузлів полягає в тому, що селезінка є місцем специфічної імунної відповіді на антигени, циркулюючі в крові, а в лімфовузлах розігруються процеси специфічної імунної відповіді на антигени, які потрапляють в лімфу. Крім того, селезінка з її багатою мережею макрофагів в червоній пульпі виконує функції фільтру крові, яка видаляє з крові чужорідні частки, які потрапляють туди, і молекули, а також постарілі еритроцити, або еритроцити, навантажені імунними комплексами.

Лімфоїдна тканина, яка асоціюється із слизовими оболонками. Скупчення лімфоцитів, макрофагів і інших допоміжних клітин виявлені у складі багатьох органів і тканин, особливо у складі слизових оболонок. Безпосередньо під мукозним епітелієм в тісному зв'язку з епітеліальними клітинами розташовуються лімфоцити Пейерових бляшок тонкого кишковика, лімфоїдних фолікулів апендикса, мигдалин глотки, лімфоїдних фолікулів підслизового шару верхніх дихальних шляхів і бронхів, сечостатевого тракту.  Усі ці лімфоїдні скупчення дістали збірну назву - асоційована із слизовими оболонками лімфоїдна тканина (MALT від mucosal - associated lymphoid tissue).

Імунокомпетентні клітини (зрілі клітини імунної системи)

Постійно відбувається обмін клітинами між кров'ю, лімфою і лімфоїдними органами. Це необхідно для реалізації специфічної імунної відповіді, оскільки імунна система має бути готова відповісти на будь-який з безлічі чужорідних антигенів, яка потрапляє у будь-яку ділянку тіла.  Оскільки кожен окремий антиген розпізнається лише дуже невеликою частиною популяції лімфоцитів, тільки постійна рециркуляція може створити умови для зустрічі кожного антигена з одиничними лімфоцитами, які несуть специфічні для нього антиген рецептори.  У органах імунної системи, де відбувається ця зустріч, розігрується взаємодія антиген-специфічних лімфоцитів з іншими клітинами, які виконують роль допоміжних, беруть участь в запуску імунної відповіді і в його ефекторній фазі, до яких відносяться дендритні клітини, мононуклеарні фагоцити, гранулоцити та ін.

В процесі диференціювання на мембранах клітин системи імунітету з'являються різні макромолекули - маркери, що відповідають певній стадії розвитку клітинних популяцій. Вони дістали назву CD -антигенів (від англ. - clusters of differentiation - кластери диференціювання). З використанням моноклональних антитіл стало можливим провести кількісний аналіз популяцій клітин крові і класифікувати їх відповідно до наявності поверхневих антигенів.  Моноклональні антитіла з фактично ідентичною специфічністю до цього мембранного антигена були згруповані і позначені відповідним номером кластера диференціювання (CD). Усі вони виконують функції рецепторів адгезинів, після взаємодії з якими всередину клітини поступає сигнал і відбувається її активація, супресія або навіть апоптоз.

Лімфоцити - це єдині клітини організму, здатні специфічно розпізнавати і розрізняти різні антигени і відповідати активацією на контакт з певним антигеном. При дуже схожій морфології малі лімфоцити діляться на дві популяції, які мають різні функції і продукуючі різні білки.

В-лімфоцити (CD22) Одна з популяцій отримала назва В-лімфоцити, від назви органу "бурса Фабрициуса", де було уперше виявлено дозрівання цих клітин у птахів. У людини В-лімфоцити дозрівають в кістковому мозку.  В-лімфоцити розпізнають антигени специфічними рецепторами імуноглобулінової природи, які у міру дозрівання експресуються на їх мембранах. Взаємодія антигена з такими рецепторами є сигналом активації В-лімфоцитів, і їх антиген-зависимое диференціювання в плазматичні клітини, які активно продукують і секретують специфічні для цього антигена антитіла - імуноглобуліни. Інша популяція дістала назву Т-лімфоцитів у зв'язку з їх диференціюванням в тимусе.  Зрілі Т-лімфоцити  на відміну від незрілих (тимоцитів) здатні відповідати проліферацією на Т-клітинні мітогени. Т-хелпери стимулюють проліферацію і диференціювання цитотоксичних лімфоцитів, В-клітин і утворення антитіл. Т-супресори гальмують розвиток імунної відповіді, як на власні, так і на чужі антигени, забезпечуючи імунологічну толерантність. Натуральні кілери (NK -клетки) є субпопуляцією лімфоцитів, які походять з кістковомозкових попередників.  Їх морфологічні ознаки - великі розміри і наявність гранул в цитоплазмі - є основою для їх другої назви - великі гранулярні лімфоцити. Їх основна функціональна характеристика - здатність вбивати деякі пухлинні клітини. ПК розвиваються незалежно від Т- і В-лімфоцитів і не несуть характерних для Т- і В-лімфоцитів поверхневих маркерів. Нульові клітини - (ні Т-, ні В-лімфоцити) визначені як лімфоцити, що мають незначну кількість поверхневих маркерів Т- і В-лімфоцитів.  Основну масу нульових клітин складають зрілі Т- і В-лімфоцити з різко зниженою фізіологічною активністю, а також юні форми цих клітин. У популяції нульових лімфоцитів знайдені клітини, що проявляють цитотоксичну активність, до їх складу входять природні кілери.

Мононуклеарні фагоцити Другу велику популяцію клітин імунної системи складає система мононуклеарних фагоцитів, яка включає кістковомозкові попередники, які походять з єдиної стовбурової клітини, - монобласт і промоноцит, циркулюючий в крові моноцит і зрілі тканинні макрофаги. Мононуклеарні фагоцити забезпечують значною мірою неспецифічний захист організму за рахунок своєї фагоцитарної функції.  Макрофаги постійно дозрівають з циркулюючих в крові моноцитів, які мають кістковомозкове походження. Покинувши кров'яне русло, дозріваючі макрофаги мігрують в різні тканини організму. У легенях вони представлені альвеолярними макрофагами. Велика кількість макрофагів знаходиться в сполучній тканині, в лімфовузлах і лімфоїдній тканині, яка асоціюється із слизовими оболонками, зокрема із слизовими оболонками повітряносних шляхів. Оновлення тканинних макрофагів відбувається в основному за рахунок моноцитів з крові.

Дендритні клітини і клітини Лангерганса мають кістково-мозкове походження. Проте конкретний етап початку диференціювання дендритних клітин ще потребує уточнення.

Гранулоцити В ефекторній фазі специфічної імунної відповіді можуть брати участь і інші лейкоцити крові : гранулоцити або поліморфноядерні лейкоцити. Ці клітини складають першу лінію неспецифічного протимікробного захисту. Вони першими мобілізуються у вогнище запалення або інфекції і від їх фагоцитарної активності залежить елімінація збудників. Їх мобілізація з кров'яного русла різко підвищується під впливом цитокінів макрофагального походження (інтерлейкін-8) або С5а -фракції активованої системи комплементу.  Інші продукти макрофагів активують функції гранулоцитів (туморнекротизуючий чинник).

Молекули, які беруть участь в імунній відповіді і є продуктами імунної відповіді

Система комплементу - це комплекс розчинних білків і білків клітинної поверхні, взаємодія яких опосередкує різні біологічні ефекти : руйнування (лізис) клітин, залучення лейкоцитів в осередок інфекції або запалення (хемотаксис), полегшення фагоцитозу (опсонізація), стимуляція запалення і реакцій гіперчутливості (анафилатоксини). Велика частина компонентів комплементу синтезуються гепатоцитом і мононуклеарними фагоцитами. Компоненти комплементу циркулюють в крові в неактивній формі.  За певних умов мимовільний каскад ферментативних реакцій веде до послідовної активації кожного з компонентів системи комплементу. Існують два взаємозв'язані шляхи активації комплементу : класичний і альтернативний.

Адгезійні молекули. Рух лейкоцитів у вогнище запалення або інфекції розпочинається з серії адгезійних подій, кожне з яких торкається лейкоцитів певного типу : нейтрофілів, моноцитів або лімфоцитів. Циркулюючі лейкоцити зазвичай вступають лише в швидкоплинні контакти з ендотеліальними клітинами капілярних для поста венул : лейкоцити як би "ковзають" по поверхні ендотелію судинної стінки.  Фаза ковзання відбувається без активації лейкоцитів, проте ковзаючі лейкоцити при контактах з поверхнею ендотелію отримують сигнали активації, яка веде до їх іммобілізації. Настає друга фаза міцної адгезії, опосередкована посиленням здатності лейкоцитарних інтегринів зв'язуватися з лігандами із суперсімейства імуноглобулінів на ендотеліальних клітинах.  Сигналами активації може служити дія цитокінів (хемокинів) : макрофагального запального протеїну, макрофагального хемоаттрактантного протеїну, інтерлейкіну 8, міграція-інгібуючого чинника, тромбоцитактивуючого чинника, С5а-фракції комплементу, які здатні зв'язуватися з глюкозамингликанами поверхні ендотеліальних клітин і діяти на "ковзаючі" лейкоцити.

Цитокіни є продуктами імунокомпетентних клітин і в той же час імунокомпетентні клітини служать мішенями дії цитокінів.  Основні механізми дії цитокінів можна розділити на: ростові чинники, контролюючі продукцію імунокомпетентних клітин, прозапальні цитокіни, забезпечують мобілізацію і активацію клітин - учасників запалення, протизапальні цитокіни з альтернативним характером дії, які обмежують розвиток запалення, цитокіни, що регулюють клітинну і гуморальну імунну відповідь, цитокіни, що володіють власними ефекторними функціями (противірусною, цитотоксичною).

Прозапальні цитокіни

Інтерлейкін 1 Як правило, клітини організму не здатні до спонтанного синтезу IL-1, а відповідають його продукцією на: інфекцію, дію мікробних токсинів, запальних агентів, інших цитокінів, активованих компонентів комплементу або системи згортання крові. Список клітин-продуцентів IL-1 включає не лише гемопоэтические клітини, але і епітеліальні, нервові та ін. Такий же широкий спектр клітин-мішеней цього цитокіна. 

Інтерлейкін 6 (IL-6) є мультифункціональним цитокіном, який продукують як лімфоїдні, так і нелімфоїдні клітини і який регулює імунну відповідь, острофазна запальна відповідь і гемопоез. Рецептори для IL-6 виявляються і на лімфоїдних, і на нелімфоїдних клітинах. Однією з основних функцій IL-6 є регуляція процесів дозрівання антитілопродукуючих клітин з В-лімфоцитів і самої продукції імуноглобулінів. IL-6 бере участь також в активації Т- лімфоцитів.

Інтерлейкін 8 (IL-8) - один з найдрібніших по розмірах цитокінів.  Основними продуцентами інтерлейкіну 8 являються моноцити, макрофаги, проте його можуть продукувати і інші клітини: нейтрофіли, Т-лімфоцити, природні кілери, ендотеліальні клітини, фібробласти, хондроцити, кератиноцит.

Інтерлейкін 12 Основними його продуцентами є моноцити, макрофаги, а також дендритні клітини, нейтрофіли, активовані лімфоцити. Індукторами синтезу цитокіна служать мікробні компоненти і продукти.  Останніми роками було показано, що IL-12 є ключовим цитокіном для посилення клітинно-опосередкованої імунної відповіді і ефективного протиінфекційного захисту, що ініціює, проти вірусів, бактерій, грибів і простих. Чинник некрозу пухлини-альфа (ЧНО-α), він же кахектин - поліпептидний цитокін, що виконує регуляторні і ефекторні функції в імунній відповіді і запаленні.  Основні продуценти ЧНП-α - моноцити і макрофаги, але є і інші продуценти: лімфоцити крові, природні кілери, гранулоцити крові, Т-лімфоцитарні клітинні лінії. Головними індукторами синтезу ЧНП-α вважаються бактерійний ліпополісахарид і інші компоненти мікроорганізмів. Крім того, роль індукторів можуть узяти на себе інші цитокини: IL1, IL2, інтерферон-γ), GM - CSF. Значно менші кількості ЧНП-α можуть продукувати деякі пухлинні клітини у відповідь на різні стимули. 

Інтерферон - група цитокінів, які збільшують резистентність клітин до вірусної інфекції, мають антипроліферативний ефект, а також здатні регулювати імунну відповідь. Розрізняють три види інтерферонів : α - продукований лейкоцитами; β - продукується фібробластами і γ- продукований Т-лімфоцитами-хелперами 1-го типу.  Інтерферон гальмує транскрипцію вірусного генома в клітині-хазяїнові і перешкоджає трансляції вірусної мРНК, що знижує вірусемію і полегшує завершення процесу елімінації збудника різними чинниками специфічного імунітету.

Інтерферон-гамма (ІНФ -γ) Найважливішим прозапальним цитокіном є інтерферон-гамма (ІНФ -γ), який продукується активованими Т-лімфоцитами і активованими природними кілерами (NK).  Продукція ІНФ -γ Т-лімфоцитами запускається при розпізнаванні комплексу антигенного пептиду з власними молекулами гістосумісності (MHC 1 або 2 класів) і регулюється іншими цитокінами: типовим стимулятором - IL-2 і типовим інгібітором - IL-10.

Протизапальні цитокини

Інтерлейкін 4 (IL-4) продукується Т-лімфоцитами, що відносяться до субпопуляції Т-хелперів 2 типи (Th2), огрядними клітинами, базофілами, еозинофілами. Стимулює еозинофілію, проліферацію B -лімфоцитів, секрецію ними IgG4, IgE. Пригноблює продукцію IL-1,2,6,8, сприяє диференціюванню Th0 в Th2 типу. Є активатором гуморальної імунної відповіді.

Інтерлейкін-5 (IL-5).  Виробляється Т-лімфоцитами під впливом антигенів і митогенов, підтримує ріст і дозрівання еозинофілів, стимулює В-лімфоцити і їх попередники, включає ними ген синтезу IgG, IgE, IgA.

Інтерлейкін-10 (IL - 10). Утворюється Т-хелперами 2 типу, В-лімфоцитами, моноцитами. Посилює проліферацію тимоцитов, пригнічує утворення інших цитокінів (IL - 1, TNF, IL - 2, INF -гамма). Посилює синтез IgG і IgM. Пригноблює клітинну імунну відповідь, пригнічуючи дозрівання Th0 в Th1.  

Інтерлейкін-13 (IL - 13). Виділяється Т-лімфоцитами.  Стимулює проліферацію стовбурових клітин, диференціювання моноцитів, гуморальну імунну відповідь, посилює проліферацію В-лімфоцитів і синтез ними IgE, пригнічує утворення IL - 1, IL - 6, TNF.

Трансформуючий паростковий чинник-бета - плеотропний і мультифункциональний цитокін продукується багатьма клітинами, включаючи моноцити, макрофаги, активовані Т- і В-лімфоцити і ендотеліальні клітини. Інгібірує ріст клітин. Сприяє диференціюванню клітин і організації структури тканин.

Імуноглобуліни (антитіла) Продуктами гуморальної імунної відповіді є специфічні антитіла - імуноглобуліни. У сироватці здорової людини близько 65% загального білку складає альбумін, а інші білки - імуноглобуліни (Ig). Це великі, складно влаштовані молекули глікопротеїнів, які складаються з важких і легких поліпептидних ланцюгів. Фізичні, антигенні і функціональні відмінності між константними областями визначають 5 основних класів важких ланцюгів - М, G, А, Е і D і відповідні їм 5 класів імуноглобулінів.  У більшості вищих біологічних видів є присутніми антитіла усіх 5 класів.  

IgM першими синтезуються у відповідь на первинну антигенну стимуляцію. Секретуються В-лімфоцитами на 4 - 5 добу після стимуляції антигеном.

IgG - антитіла класу IgG при імунній відповіді з'являються в сироватці услід за IgM. Поступають в позасудинні простори і (через плаценту) до плоду.  IgG синтезуються зрілими T-лімфоцитами в результаті специфічної адаптивної імунної відповіді і з'являються в крові через 14 - 16 днів з моменту антигенної стимуляції і досягають максимуму на 21 - 24 день.

IgA - основні антитіла, які містяться в секреті, в легенях, кишковику, сечі. Мають додаткову структуру - секреторний компонент, який оберігає молекулу антитіла від розщеплювання. Основна функція IgA - запобігати проникненню антигенів із зовнішніх поверхонь в тканині. 

IgE здатні через Fc -фрагмент зв'язуватися з огрядними клітинами і стимулювати їх дегрануляцію.

 IgD діють на поверхні В-клітин, виконуючи регулюючі функції.

Біологічні властивості антитіл. Молекула антитіла виконує два типи функцій : зв'язування антигена на основі специфічного розпізнавання епітопа антигена паратопом антитіла і ефекторні функції. Розпізнавання і зв'язування антигенних епітопів є функцією варіабельних областей імуноглобуліну, а ефекторні функції визначаються константною областю.  Зв'язування антигена призводить до конформаційних змін в константній області, які відбиваються на ефекторних функціях антитіл : ув'язці комплементу, взаємодії з FCR, експресії аллоантигенів та ін.

Повернутись до змісту

 

 

Клінічна картина захворювання (симптоми і синдроми) 

Реакції імунітету патологічного, "стресового рівня" призводять до розвитку патології :

 • гіперчутливості - підвищеній імунній ("імунітетній") реакції на антигени-алергени, служить причиною двох видів захворювань : алергічних - на екзогенні алергени (алергія) та аутоаллергічних (аутоіммунних) - на ендогенні, власні біомолекули (аутоалергія); при аутоаллергічних (аутоіммунних) хворобах "свої" молекули пізнаються системою імунітету як "чужі" і на них розвиваються реакції; система імунітету в нормі не відповідає на "своє" і відторгає "чуже".

 • анергії, тобто до відсутності реакції на інфекційні агенти (варіант толерантності), може бути причиною інфекцій, обумовлена недостатністю протиінфекційного імунітету.

Повернутись до змісту

 

 

Діагностика захворювання

Діагностика імунних порушень включає: 1) імунологічний анамнез; 2) клінічне обстеження; 3) тести in vivo; 4) лабораторні методи обстеження. У цій статті розглядаються тільки лабораторні методи обстеження (дослідження клітин імунної системи). Усі інші методи діагностики розглядаються в статті "Імунітет".

Дослідження чинників природної резистентності організму.

Визначення С-реактивного протеїну Метод виявлення С-реактивного білку в сироватці крові грунтуються на його здатності вступати в реакцію з С-полісахаридом до пневмокока. Нормальна концентрація в плазмі крові складає 0,8 - 8,0 міліграм/л (імуноферментний метод). Підвищення концентрації відбувається при гострих запальних захворюваннях, пухлинах, інфаркті міокарду, внутрішньоматочній інфекції, хронічних запальних захворюваннях.

Визначення пропердину Пропердин - білковий компонент сироватки крові людини, має велике значення як один з чинників природної резистентності. З його наявністю в сироватці крові значною мірою зв'язується її бактерицидність, антитоксинна активність, здатність нейтралізувати віруси і ряд інших захисних властивостей.

Визначення вмісту лізоциму. Лізоцим - це фермент мурамидаза, яка руйнує глікозамінглікани бактерійної стінки. Активність лізоциму визначається біологічним методом серійних розчинів, турбодиметричним методом і методом дифузії в агарі.

Визначення бактерицидної властивості сироватки крові. Реакція грунтується на здатності сироватки пригнічувати ріст мікроорганізмів, який залежить від рівня нормальних антитіл, пропердину і комплементу. Розведення сироватки дозволяє встановити не лише її здатність пригнічувати ріст мікробів, але і силу бактерицидної дії, яка виражається в одиницях. Зниження бактерицидної властивості сироватки крові відбувається при гострій променевій хворобі, СНІДі, лейкопенічному лейкозі, хронічних інфекціях.

Визначення рівня гетерофільних аглютининів. Гетерофільні аглютиніни відносяться до групи так званих нормальних антитіл і є одним з чинників захисту людини. Утворюються ці антитіла в результаті спонтанної мутації антигенами. Кількість гетерофільних аглютинінів поступово наростає до 5 років життя, досягає максимуму в зрілому віці, і знижується в літньому. У нормі у здорових осіб вони зустрічаються в середньому розведенні сироватки 1:16, з коливанням титру від 1:8 до 1:32.  Кількість гетерофільних аглютинінів визначається за допомогою реакції Пауль - Буннеля.

Визначення комплементу Загальну активність комплементу визначають в гемолітичній системі, яка включає еритроцити барана і специфічні антиеритроцитарні антитіла. Зразок досліджуваної сироватки порівнюють з референтною - препаратом, який є пулом сироваток крові здорових осіб з відомою активністю комплементу. Інтенсивність лізису оцінюють спектрофотометричним методом через різні проміжки часу. На основі отриманої кривої визначають час 50% гемолізу (Сн50).  Окрім загальної гемолітичної активності комплементу, за допомогою радіальної імунодиффузії по Манчіні визначають концентрацію окремих компонентів комплементу (частіше С3 і С4).

Збільшення загальної кількості комплементу відбувається при: обструктивній жовтяниці, тиреоїдиті Хашимото, гострій ревматичній лихоманці, вузликовому поліартеріїті, дерматоміозиті, гострому інфаркті міокарду, виразковому коліті, тифозній лихоманці, цукровому діабеті II типу, синдромі Рейтера, подагрі.

Зменшення загальної кількості комплементу відбувається при: СКВ з ураженням нирок, гострому гломерулонефриті, сироватковій хворобі, імунокомплексних захворюваннях, цирозі печінки, комбінованих імунодефіцитах, септичному ендокардиті з гломерулонефритом, рецидивуючих ангіоневротичних набряках, пароксизмальній холодовій гемоглобінурії, міастенії Гравіс, вірусному гепатиті з ураженням суглобів, змішаної кріоглобулінемії, лімфомі.

Визначення показників фагоцитозу

Фагоцитарна активність нейтрофілів зазвичай підвищується на початку розвитку запального процесу. Її зниження призводить до хронізації запального процесу і підтримки аутоіммунного процесу, так як при цьому порушується функція руйнування і виведення циркулюючих імунних комплексів з організму.

Фагоцитарне число: середня кількість мікроорганізмів, поглинених одним нейтрофілом крові. Характеризує поглинаючу здатність нейтрофілів. У нормі складає 5 - 10 мікробних частин.

Відсоток фагоцитозу - відсоток нейтрофілів, які беруть участь у фагоцитозі. У нормі складає 65 - 95 %.

Підвищення показників спостерігається при: антигенному роздратуванні в результаті бактерійного запалення (продромальний період, період гострого прояву інфекції) при нормальній активності фагоцитозу; лейкоцитозі; алергічних реакціях; аутоіммунних захворюваннях; посиленні антитілозалежної цитотоксичности і реакції на донорський трансплантат.

Зниження показників спостерігається при хронічних запальних захворюваннях бактерійної і вірусної природи; природжених дефектах фагоцитарної системи, синдромі Чедіака - Хігасі, хворобі Дауна, СКВ, колагенозах, хворобі імунних комплексів, дефіциті імуноглобулінів, комплементу; лікуванні цитостатиками, імунодепресантами, опроміненням іонізуючої радіації; вторинних і первинних імунодефіцитах; новоутвореннях; важких опіках, травмах, стресах; кишкових і ниркових синдромах втрати білку; недостатності живлення; недостатності фагоцитозу; хронізації запального процесу.

Спонтанний тест з НСТ (нітросиній тетразолій) дозволяє оцінити міру антигенного роздратування не активованих in vitro гранулоцитів крові. Він характеризує міру активації внутрішньоклітинних антибактеріальних систем. Про порушення метаболізму фагоцитів судять по зниженню інтенсивності синього фарбування. При виявленні порушень визначають рівень цитохрому b558 і інших білків фагоцитів.  Показники НСТ-тесту підвищуються в початковому періоді гострих бактерійних інфекцій, тоді як при хронічному перебігу інфекційного процесу вони знижуються. Санація організму від збудників супроводжується нормалізацією показника. Різке зниження свідчить про декомпенсацію протиінфекційного захисту і є прогностично несприятливою ознакою. Показник спонтанного НСТ-тесту в нормі складає до 10%. 

Підвищення показників спостерігається при: антигенному роздратуванні в результаті бактерійного запалення (продромальний період, період гострого прояву інфекції) при нормальній активності фагоцитозу; хронічному гранулематозі; лейкоцитозі; алергічних реакціях; аутоиммунних захворюваннях; посиленні антителозависимой цитотоксичности.

Зниження показників спостерігається при: хронічних запальних захворюваннях бактерійної і вірусної природи; природжених дефектах фагоцитарної системи, синдромі Чедиака - Хігасі, хворобі Дауна, СКВ, колагенозах, хворобах імунних комплексів, дефіциті імуноглобулінів, комплементу; лікуванні цитостатиками, імунодепресантами, опроміненням іонізуючою радіацією; вторинних і первинних імунодефіцитах, новоутвореннях, важких опіках, травмах, стресах; недостатності фагоцитозу; хронізації запального процесу.

Індукований НСТ-тест дозволяє оцінити функціональний резерв киснезалежного механізму бактерицидності фагоцитів. Тест використовують для виявлення резервних можливостей внутрішньоклітинних систем фагоцитів. При збереженій внутрішньоклітинній антибактеріальній активності у фагоцитах різко зростає кількість формазан-позитивних нейтрофілів після їх стимуляції латексом. Зниження показників стимульованого НСТ-тесту нейтрофілів нижче, ніж на 20 %, а моноцитів нижче, ніж на 30 % свідчать про недостатність фагоцитозу.  Величина стимульованого НСТ-тесту в нормі складає 20-40%. 

Оцінка фагоцитарної активності лейкоцитів - найбільш інформативний спосіб дослідження опсонинів і функціонального стану фагоцитів. У нормі впродовж 2 год фагоцитами поглинаються і руйнуються близько 95% бактерій. При хронічній гранулематозній хворобі число зруйнованих бактерій не перевищує 10%, а усередині лейкоцитів виявляються життєздатні бактерії.  Присутність живих бактерій в лейкоцитах при інкубації з сироваткою здорового свідчить про порушення переварювання бактерій у відсутність зниження здатності до захоплення бактерій. Підвищений вміст життєздатних бактерій в надосадовій рідині при інкубації з сироваткою хворого свідчить про дефіцит опсонинів.

Хемотаксис лейкоцитів. Порушення хемотаксису може бути обумовлене дефектом фагоцитів, наявністю інгібіторів хемотаксису, дефіцитом сироваткових або тканинних чинників хемотаксису. Метод шкірного вікна. За допомогою скальпеля видаляють поверхневий шар епідермісу площею 4 мм2 (при цьому повинна з'явитися невелика кількість крові). На пошкоджену ділянку поміщають покривне скло. Протягом доби кожні 0,5-2 год покривне скло міняють. Потім скло забарвлюють і досліджують під мікроскопом лейкоцити, що знаходяться на них.  У нормі впродовж перших 2 год. спостерігається приплив нейтрофілів до місця ушкодження. Впродовж подальших 12 год. нейтрофіли заміщаються моноцитами. Дослідження хемотаксису in vitro засноване на стимуляції виділених з крові фагоцитів чинниками хемотаксису. Здатність фагоцитів до спрямованої міграції можна оцінити, помістивши їх в камеру Бойдена або чашку Петрі з агарозой.

Адгезія лейкоцитів Порушення адгезії лейкоцитів обумовлене зниженням експресії або відсутністю на їх поверхні молекул адгезії, наприклад CD11/CD18. Для визначення молекул адгезії застосовують проточну цитофлюориметрию. Відсутність CD11/CD18 на нейтрофілах і моноцитах проявляється пізнім відпаданням пуповини, рецидивуючими бактерійними інфекціями, пародонтитом.

Адгезію лейкоцитів можна також оцінити по їх здатності прилипати до ендотеліальних клітин.

Імунологічні тести, які характеризують клітинний імунітет (Т - ланка).

Т-клітинний імунітет оцінюють за такими показниками:

 • Кількість T -лімфоцитів;
 • Визначення субпопуляцій T-лімфоцитів

Проточна цитометрія проводиться з використанням моноклональних антитіл, пов'язаних з флюоресцентними барвниками, які забарвлюють клітинні елементи крові. Моноклональні антитіла мають ідентичну специфічність до мембранних антигенів, тому вони згруповані і позначені відповідним номером кластера диференціювання (CD). Клітини крові поодинці перетинають сфокусований світловий пучок, зазвичай лазерний.  Світло певної довжини хвилі збуджує молекули флуоресціюючих барвників, пов'язаних з різними клітинними компонентами, при цьому може відбуватися одночасне збудження декількох різних барвників, що дозволяє оцінити відразу декілька клітинних параметрів. Світло, що випускається барвниками, збирають за допомогою системи лінз і дзеркал і розкладають на компоненти. Світлові сигнали детектують, перетворюють в електричні імпульси і далі у форму, зручну для комп'ютерної обробки і зберігання інформації.

Усі T -лімфоцити мають поверхневий рецептор (кластер диференціювання) CD2, зрілі лімфоцити - CD3, Т- хелпери CD4, Т- супресори/цитотоксичні Т-лімфоцити - CD - 8, NK -клетки - CD - 16.

Метод розеткоутворення Тест розеткоутворення з еритроцитами барана (Е-РУК, розеткоутворюючі клітини) застосовують для виявлення Т-лімфоцитів. Показано, що Е-рецептори ідентичні CD2, що виявляється моноклональними антитілами і є присутніми на Т-клітинах).

Е-РУК тот. - загальна кількість Т-лімфоцитів, що утворили розетки.

Е-РУК акт. - кількість Т-лімфоцитів, що утворили активні розетки. Активні розетки утворюються при чітко певному співвідношенні кількостей еритроцитів і лімфоцитів, яке у декілька разів нижче, ніж для насичення реакції, і без інкубації після центрифугування.

Е - РУК + ГТ - кількість Т-лімфоцитів, що утворили гравітаційні розетки. Гравітаційні розетки утворюються при спонтанній седиментації клітин, тобто без центрифугування, впродовж 1 год).

Навантажувальні тести з лікарськими і іншими речовинами. В якості такої дозованої дії зазвичай застосовують інкубацію клітин впродовж певного часу з невеликими дозами, близькими до фізіологічних кількостей препаратів або без них. Найчастіше подібні тести ставлять з лікарськими препаратами, зокрема імунокоригуючими (тималін, левамізол та ін.) для того, щоб, визначивши дію препарату на клітини, прогнозувати ефективність його застосування при лікуванні.

У розеткоутворенні найчастіше використовуються наступні тести навантажень :

1)  інкубація клітин при 370С впродовж 0,5-2 год;

2) інкубація клітин впродовж того ж часу з розчинами різних препаратів в концентраціях, близьких до фізіологічних, наприклад з левомізолом, теофіліном, Т-активіном, іншими імунокоригуючими препаратами;

3)   інкубація клітин з різними дозами цих же препаратів.

Навантажувальний тест Е-розеткоутворення з теофіліном є способом оцінки функціональних субпопуляцій лімфоцитів, оскільки інкубація з цим препаратом призводить до пригнічення розеткоутворення переважно клітин, що мають супресорну активність, мало впливаючи на клітини з хелперною активністю. Теофілін-резистентні Т-клітини - субпопуляція Т-лімфоцитів, що мають хелперну (CD4) активність, теофілін-чутливі Т-клітини - субпопуляція Т-лімфоцитів, що мають супресорну (CD8) активність.

Нульові клітини (%) визначають по формулі 100 (%) - (Е-РУК +  М-РУК).

Реакція бласттрансформації лімфоцитів (РБТЛ) Для стимуляції T -лімфоцитів in vitro використовують наступні речовини.

1)  Мітогени - фітогемагглютинін, конканавалін A та ін. - викликають неспецифічну (не обумовлену зв'язуванням з антигенрозпізнаючими рецепторами) активацію T -лімфоцитів.

2)  Розчинні антигени - антигени Candida albicans, правцевий анатоксин - зв'язуючись з антигенрозпізнаючими рецепторами T -лімфоцитів пам'яті, викликають специфічну активацію цих клітин.

3)   Алогенні клітини (у змішаній культурі лімфоцитів) активують T -лімфоцити , оскільки несуть на своїй поверхні антигени HLA класу II.

4)   Антитіла до поверхневих антигенів T -лімфоцитів , що бере участь в їх активації, - CD2, CD3, CD43.

5)  Хімічних речовин, наприклад форболмірістатацетат (активує протеїнкіназу C) і іономіцин (підвищує вміст внутрішньоклітинного кальцію).

Активацію T -лімфоцитів зазвичай оцінюють за наступними показниками.

1)     Проліферація.

2)     Вироблення цитокінів - інтерлейкінів-2, - 4, - 5, інтерферону гамма і чинника некрозу пухлин.

3)     Експресія маркерів активації - CD25 і антигенів HLA класу II.

4)     Цитотоксичність.

Під дією мітогенів, антигенів і алогенних клітин T, що покояться, -лімфоцити  активуються, перетворюються на бластні клітини і починають ділитися.

Спонтанна проліферація лімфоцитів (бласттрансформація) буває підвищена у хворих, що перенесли багатократні переливання крові, хворих на алергічні і аутоіммунні захворювання, при бактерійних і вірусних інфекціях, а також у новонароджених.

Оцінку клітинного імунітету проводять також за допомогою шкірних проб, заснованих на алергічних реакціях уповільненого типу. Антигени для проведення проб підбирають на підставі даних анамнезу. Позитивна реакція при проведенні шкірних проб дозволяє виключити важку недостатність клітинного імунітету, тоді як негативна реакція не має діагностичного значення.

При проведенні цього дослідження необхідно дотримуватися наступних правил.

1)     Слід упевнитися в активності антигена, для чого шкірну пробу треба спочатку провести у здорової людини, чутливої до нього.

2)     Слід враховувати, що при проведенні проб на тлі імуносупресивної терапії можливі псевдонегативні результати.

3)     Слід з'ясувати, чи контактував хворий у минулому з антигенами, використовуваними при постановці проб, і якщо так, чи не було при цьому місцевих або системних реакцій. При важких реакціях в анамнезі шкірні проби з цим антигеном не проводять або проводять з менш концентрованим антигеном.

4)     Шкірні проби проводять таким чином.

 • Для кожної ін'єкції використовують окремий стерильний туберкуліновий шприц об'ємом 1 мл і голку 27 G завдовжки 13 мм.

 • В шприц набирають 0,1 мл розчину антигена, видаляють бульбашки повітря.

 • Антиген вводять внутрішньошкірно в передпліччя або спину.

 • Відразу після введення антигена в місці ін'єкції повинен з'явитися пухир діаметром 5-10 мм. Якщо пухир не з'явився, ін'єкція зроблена не внутрішньошкірно, а п/ш. В цьому випадку антиген вводять повторно в іншу ділянку шкіри.

 • Місце ін'єкції обводять, наприклад кульковою ручкою.

 • Результати оцінюють через 24 і 48 год. Якщо через 24 год результат проби негативний, можна вводити більше концентрований розчин антигена.

 • Для проведення шкірних проб зазвичай використовується комерційний набір Мультитест CMI, що складається з 7 антигенів : Candida albicans, Trichophyton spp., Proteus spp., правцевого анатоксина, дифтерійного анатоксина, стрептокінази і очищеного туберкуліну. Слід зазначити, що оцінка результатів дослідження із застосуванням цього набору часто буває ускладнена, оскільки при позитивній реакції пухир може бути невеликим (трохи більше 2 мм).

Імунологічні тести, які характеризують гуморальний імунітет (В -ланка).

Гуморальну ланку імунної системи оцінюють за такими показниками:

 • Кількість В-лімфоцитів;

 • Кількість сироваткових імуноглобулінів (класів A, M, G, E).

Нині з метою ідентифікації лімфоцитів використовують 3 групи методів : імунофлюоресценція - проточна цитометрія, розеткоутворення, імуноферментний аналіз.

Метод проточної цитометрії На клітинній мембрані лімфоцитів знаходиться безліч глікопротеїдів, які можна виявити при проточній цитофлюориметрії за допомогою моноклональних антитіл. Деякі з цих глікопротеїдів специфічні для певного типу клітин, наприклад T -, B - і NK -лімфоцитів , різних субпопуляцій T -лімфоцитів , моноцитів, і навіть для певних стадій їх дозрівання і диференціювання. Ці молекули прийнято означати CD.  Визначення B -лімфоцитів за допомогою проточної цитофлюориметрії засновано на виявленні імуноглобулінів, фіксованих на поверхні клітин, CD19 і CD20. При оцінці результатів дослідження необхідно враховувати вік хворого. У дітей старшого віку і дорослих B -лімфоцити  складають 10-20% усіх лімфоцитів крові, у дітей молодшого віку їх більше.

Метод розеткоутворення грунтується на наявності на мембрані В-лімфоцита рецептора для Fc - фрагмента імуноглобулінів і третього компонента системи компліменту (С3). Вони здатні утворювати розетки лише з еритроцитами миші, які оброблені антитілами і у присутності комплементу (ЕМ-РУК). Показано, що Ем-рецептори ідентичні моноклональним антитілам CD22 і є присутніми на зрілих B -лімфоцитах.  Таким чином, тест розеткоутворення з еритроцитами миші (ЕМ-РУК) використовують для виявлення В-лімфоцитів, що мають рецептори CD22.

Визначення абсолютної кількості В-лімфоцитів Абсолютна кількість В-лімфоцитів в нормі складає 0,28 - 0,31 *106 /л).

Підвищення абсолютної кількості В-лімфоцитів спостерігається при: гострих бактерійних, грибкових, паразитарних захворюваннях, СНІД (початковий період), хронічних захворювання печінки (цироз, вірусний гепатит), аутоіммунних захворюваннях (ревматоїдний артрит, СКВ, ревматизм, колагенози), саркоїдозі, муковісцидозі, хворобі Крону, хворобі Вальденстрема, моноклональної гаммапатії, інфекційному мононуклеозі, хронічному лимфолейкозе, в гострому періоді повторної інфекції.

Зниження абсолютної кількості В-лімфоцитів спостерігається при: фізіологічній гіогамаглобулінемії у дітей (у віці 3 - 5 міс), природженій гіпогамаглобулінемії або агамаглобулінемії, новоутвореннях імунної системи, лікуванні цитостатиками і імунодепресантами, станах після видалення селезінки, недостатності гуморальної ланки імунітету.

Визначення IGG, IGA, IGM методом радіальної імунодифузії по Mancini et al заснований на тому, що зразки досліджуваних сироваток поміщують в лунки агару, який містить антитіла до Ig одного з класів IGG, IgА, IgМ у відомій концентрації. Імуноглобуліни, дифундуючи з лунок в агар, при взаємодії з відповідними антитілами утворюватимуть кільця преципітації, розмір яких знаходиться в тісній залежності від вмісту в сироватці обстежуваного Ig того або іншого класу.  Рівень сироваткових Ig відображає функціональний стан В-клітинної ланки імунної системи у відповідь на стимуляцію організму антигенними подразниками.

Підвищення концентрації IgА спостерігається при: гострій і хронічній бактерійній, грибковій, паразитарній інфекції, хронічних захворюваннях печінки, цирозі, ревматоїдному артриті, СКВ, хронічному лімфолейкозі, мієломній хворобі, моноклональній гаммапатії, хворобі Вальденстрема, ендотеліомі, остеосаркомі, кандидозі, муковісцидозі, захворюваннях дихальних шляхів.

Зменшення концентрації IgА спостерігається при: фізіологічній гіпогаммаглобулінемії у дітей (у віці 3 - 5 міс), природженій гіпогаммаглобулінемії або агамаглобулінемії, новоутвореннях імунної системи, лікуванні цитостатиками і імунодепресантами, станах після видалення селезінки, кишкових і ниркових синдромах втрати білку, гострих вірусних, хронічних бактерійних інфекціях.

Підвищення концентрації IgM спостерігається при: гострих і хронічних бактерійних, грибкових, паразитарних інфекціях, гострих вірусних гепатитах, цирозі, ревматоїдному артриті, СКВ, гострому і хронічному лімфолейкозі, мієломній хворобі, макроглобулінемії Вальденстрема, ендотеліомі, остеосаркомі, кандидозі, муковісцидозі, захворюваннях дихальних шляхів.

Зменшення концентрації IgM спостерігається при: фізіологічній гіпогаммаглобулінемії у дітей (у віці 3 - 5 міс), природженій гіпогаммаглобулінемії або агамаглобулінемії, новоутвореннях імунної системи, лікуванні цитостатиками і імунодепресантами, опромінення іонізуючою радіацією, станах після видалення селезінки, кишкових і ниркових синдромах втрати білку, хронічної вірусної інфекції, недостатності гуморальної ланки імунітету.

Підвищення концентрації IgG спостерігається при: гострих і хронічних бактерійних, грибкових, паразитарних інфекціях, гострих і хронічних захворювання печінки, цирозі, вірусному гепатиті, аутоімунних захворюваннях, ревматоїдному артриті, СКВ, саркоїдозі, муковісцидозі, хронічному лімфолейкозі, мієломній хворобі, інфекційному мононуклеозі, моноклональній гаммапатії, хворобі Вальденстрема, реконвалесценції первинній бактерійній інфекції, при гострому періоді повторної інфекції, СНІДі.

Зменшення концентрації IgG спостерігається при: фізіологічній гіпогаммаглобулінемії у дітей (у віці 3 - 5 мес), природженій гіпогаммаглобулінемії або агамаглобулінемії, новоутворенні імунної системи, лікуванні цитостатиками і імунодепресантами, станах після видалення селезінки, кишкових і ниркових синдромах втрати білку, при хронічній вірусній інфекції, гемоглобінопатії.

Імуноглобулін Е (IgE) - клас імуноглобулінів, виявлений в нормі в незначній кількості в сироватці крові і секретах слизових оболонок і ендокринних залоз. Основна біологічна роль IgE пов'язана з його здатністю зв'язуватися з поверхнею огрядних клітин і базофілів людини. Тільки ці клітини несуть високоафінний глікопротеїновий рецептор до IgE.

IgE бере участь в алергічний реакціях I (негайного) типу, а також бере участь в захисному протигельмінтному імунітеті, що обумовлено наявністю перехресного зв'язування між IgE і антигеном гельмінтів.

Визначення IgE імуноферментним методом (ELISA -тест). Алерген, наприклад екстракт пилку, імуннодефіцити на сорбенті, який потім інкубують з сироваткою хворого. Кількість пов'язаного з сорбентом специфічного IgE визначають за допомогою антитіл до IgE, які імобілізовані в лунках на спеціальних планшетах.

У нормі IgE складає менше 0,001% від усього імуноглобуліну сироватки крові. Його концентрація в сироватці крові дорослої людини складає не менше 0,05% г/л (приблизно 100 кОд/л), що в 1000 разів вище за концентрацію IgE специфічного в сироватці (приблизно 10 г/л).

IgE можна виявити в організмі людини вже на II -у тижні внутрішньоутробного розвитку. Вміст IgE в сироватці крові росте поступово з моменту народження людини до підліткового віку. У літньому віці рівень IgE може знижуватися.

Методи для виявлення антитіл і антигенів

1. Методи, засновані на реакції преципітації, - утворення осаду з нерозчинних комплексів антиген-антитіло в розчині, агарі, гелі (нефелометрія; проста, подвійна і радіальна імунодиффузія; імуноелектрофорез; непряма преципітація). Таким чином в клінічній імунології визначаються рівні імуноглобулінів по методу Манчіні, походження крові або сперми в судовій медицині, кількісні і якісні властивості білків у біохімічних препаратах.  У організмі за допомогою преципітації нейтралізуються віруси і бактерійні (наприклад, дифтерійний) токсини. У імунопатології за рахунок преципітації реалізується феномен Артюса (один з проявів гіперчутливості), коли преципітат блокує мікроциркуляцію і тим самим призводить до локального некрозу.

2. Методи, засновані на реакції аглютинації (пряма і непряма аглютинація), - осадження клітин, навантажених антигенами (еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, сперматозоїдів при діагностиці безпліддя), імуноглобулінами-аглютинінами. Застосовується в діагностиці тифу і туберкульозу, імунологічного безпліддя, визначенні груп крові (ABO);

3. Методи, засновані на реакції лізису бувають двох видів : а) реакція зв'язування комплементу (грунтується на споживанні комплементу в двох конкуруючих парних системах антиген-антитіло); б) реакція комплементарної фіксації (грунтується на споживанні комплементу в двох послідовно реагуючих парних системах антиген-антитіло). Таким чином встановлюють рівень антитіл до вірусів поліомієліту, віспи, епідемічного паротиту, герпесу, грипу або бактерій гонореї, туберкульозу, сифілісу (реакція Васермана)

4. Методи, засновані на використанні мічених антитіл і антигенів підрозділяються на :

а) імунофлюоресцентний метод (імунне фарбування) - визначення антигенів (пряма реакція) або антитіл (непряма) шляхом детекції флюоресцируючих (мічених) комплексів. Таким чином визначаються популяції і субпопуляції імуноцитів (метод моноклональних антитіл), антигени, антитіла і потенційні алергени в сироватці і тканинах (імуногістохімічне дослідження);

б) імуноферментний метод - визначення антигенів (пряма реакція) або антитіл (непряма) шляхом їх взаємодії, відповідно, з антитілом або антигеном, міченими ферментами. За допомогою цього методу можна якісно і кількісно визначати антигени і антитіла, інтерлейкіни, інтерферони, імуноглобуліни, потенційні алергени. Модифікаціями цього методу є:

 • ELISA -тест на ВІЛ - утворення пошарового "сендвіча" антитіло-антиген-антитіло;

 • вестерн-блот - проведення імуноферментного аналізу після попереднього розділення антигенів в гелі електроферезом і перенесення (блотинг) їх на нерухомий папір.

Лабораторна діагностика алергічних захворювань in vitro

Специфічні методи аллергодиагностики спрямовані на:

 • виявлення вільних антитіл в сироватці крові і секретах;

 • виявлення антитіл, пов'язаних з лейкоцитами (базофілами, нейтрофілами, тромбоцитами та ін.);

 • визначення Т-лімфоцитів, сенсибілізованих до алергену.

Визначення рівня аллерген-специфичних IgE

Імуноферментний аналіз включає використання антитіл, що мітяться ферментом. Суть ІФА полягає в тому, що при додаванні досліджуваної сироватки, , що містить IgE-антитіла до алергену, пов'язаного з полістироловою поверхнею мікропланшет, утворюється комплекс алерген-антитіло IgE. Кількість IgE, що зв'язалося, тобто антитіл, визначають за допомогою мічених ферментом антитіл проти IgE. Для цього в лунки планшет для аналізу вносять анти- IgE -антитела, що мітяться пероксидазою хріну (чи іншим ферментом) і сироватку хворого.  В результаті цього антитіла проти IgE специфічно зв'язуються з IgE, що знаходиться в комплексі алерген-антитіло IgE або вільними від антигена (алергену). Надалі додають реагенти (орто-фенілендиамід і перекис водню) і виявляють активність пероксідази по кольоровій реакції, інтенсивність якої оцінюють на спектрофотометрі.

Метод ІФА виявляє тільки "надлишок" IgE, вільних антитіл в сироватці крові, але не визначає антитіла, що зв'язалися з мембранами клітин - базофілами і іншими лейкоцитами. Тому негативний тест не гарантує відсутність у хворого "озброєних" IgE базофілів і розвиток алергічної реакції. Позитивний тест на специфічні IgE вказує на алергію.

Нефелометричний метод мікропреципітації по Уанье застосовують для виявлення IgG -, IgM -антитіл до гаптену (лікам) в сироватці крові. Готують двократні розведення алергену і сироватки крові хворого. У одну кювету фотоелектроколориметра (ФЕК) вносять 1,5-1,8 мл досліджуваної сироватки крові (початкове розведення 1:2), в іншу - контрольний розчин або сироватку крові здорової людини. Вимірюють початкову оптичну щільність на спектрофотометрі (світлофільтр №4, при довжині волны.= 500 нм).  Потім в кожну кювету додають по 0,1 мл розлученого алергену, починаючи з мінімальної концентрації, і перемішують. Через 2 хв знову визначають оптичну щільність суміші в кюветах. Реакцію проводять спочатку з різними розведеннями алергену, потім, коли визначена його мінімальна концентрація - з сироваткою (для визначення її титру). Оптимальна концентрація гаптену - це та, яка викликає затримку зниження або навіть збільшення оптичної щільності суміші.  Реакція обумовлена утворенням імунних комплексів антиген+ антитіло в розчині. При випробуванні ліків орієнтовною концентрацією являється добова доза, розчинена в 1 л дистильованої води.

Реакція вважається позитивною, якщо оптична щільність суміші сироватка  + алерген при додаванні певних його концентрацій (як при негативному результаті) не знижується або навіть збільшується.

Непрямий метод викиду іонів калію з лейкоцитів використовується для виявлення антитіл в сироватці крові. Лейкоцити здорової людини обробляють сироваткою хворого з алергією, і якщо в ній були антитіла, то вони зв'язуються з лейкоцитами. Доданий алерген зв'язувався з антитілами і викликав викид калію в реакційне середовище. Концентрацію іонів калію визначають на полум'яному фотометрі.

Порівнюють концентрацію іонів калію в контрольних і дослідних пробах. Перевищення калію в досліді менше ніж на 15% в порівнянні з контролями - реакція негативна. Збільшення концентрації калію в досліді більш ніж на 20% в порівнянні з контролем вказує на сенсибілізацію до лікарського препарату, від 15 до 20% -реакція сумнівна.

Реакція ушкодження нейтрофілів грунтується на пошкодженнях лейкоцитів під впливом алергену. За допомогою цієї реакції можливо оцінити гіперчутливість негайного типу. Найбільш доцільне застосування цієї методики для виявлення сенсибілізації до медикаментів. Позитивною реакція (наявність гіперчутливості) вважається тоді, коли кількість лейкоцитів зменшилася на 20-30 %.

Реакції, засновані на виділенні сенсибілізованими лейкоцитами медіаторів, ферментів і інших біологічно активних речовин під впливом алергенів.

Визначення рівня сульфідо-лейкотрієнів (CAST ELISA). Після інкубації лейкоцитів з алергеном визначають приріст в надосадовій рідині рівня сульфідо-лейкотрієніов (ЛТС4).

Визначення антитіл, пов'язаних з лейкоцитами

Прямий тест дегрануляції базофілів (ТДБ) заснований на дегрануляції базофілів хворих алергією, сенсибілізованих антитілами класу IgE під впливом специфічного алергену. Натщесерце у хворого отримують 10 - 15 мл (1 мл - 1 алерген) крові з вени в пробірку з гепарином (20 Од/мл). У лунки планшет для імунологічних досліджень вносять по 0,05 мл суспензії лейкоцитів, в дослідні лунки - рівний об'єм алергенів, в контрольні - розчинник. Інкубують 15 хв при 37°С і додають в кожну лунку по 0,05 мл розчину толуїдинового синього.  Суспензією заповнюють камеру Горяева і підраховують кількість забарвлених базофілів. У контролі повинно міститися не менше 30 кл. Реакція вважається позитивною, якщо число забарвлених клітин в досліді зменшувалося на 30% і більше.

Тест активації базофілів - basotest Оцінка кількості активованих базофілів по рівню експресії Cd63 IgE. Оцінка результатів тесту проводиться за допомогою методу проточної цитометрії. Інтерпретація результатів : в негативному контролі рівень активованих базофілів не перевищує 5%.

Реакція бласт-трансформації лімфоцитів (РБТЛ), грунтується на тому, що за наявності підвищеної чутливості Т-лімфоцитів до алергенів вони трансформуються в молоді клітини - бласти. Якщо індекс РБТЛ з алергеном підвищується більше, ніж на 3 %, то маємо сенсибілізацію до цього алергену.

Алергію уповільненого типу на ліки визначають по наявності сенсибілізації Т-лімфоцитів.

 

Сенсибілізацію Т-клітин виявляють:

1)     по виділенню ними цитокінів в реакціях пригнічення (інгібіції) міграції лейкоцитів, пригноблення прилипності лейкоцитів;

2)     по зміні Т-активного розеткоутворення;

3)     по посиленню проліферації Т-клітин під впливом алергенів - реакція бласттрансформації.

Увесь цей набір лабораторних тестів дозволяє підтвердити діагноз алергічного захворювання, як у стадії загострення, так і у стадії ремісії.

Завдяки імунологічним тестам клінічний імунолог має можливість оцінити функціонування основних ланок імунітету, зробити укладення про стан імунного статусу пацієнта і аргументовано призначити імунокорегуючу терапію, а також проконтролювати її результати в динаміці спостереження за імунологічними показниками. Діапазони нормальних значень імунного статусу приведені в таблиці.

Показники імунного статусу

Найменування показників

Од. вим.

Норма

Показники фагоцитарної і киллерной активності фагоцитів 

Кількість лейкоцитів

109

4,4-11,0

Кількість нейтрофілів

%

40-70

Кількість моноцитів

%

3-8

Кількість еозинофілів

%

1-5

Фагоцитарне число (ФЧ)

Абс. число

5-10

Фагоцитарний показник (ФП)

%

65-95

Індекс завершеності фагоцитозу (ІЗФ)

Ед

>1,0

Кількість активних фагоцитів (КАФ)

109

1,6-5,0

Активований НСТ-тест

%

40-80

Спонтанний НСТ-тест

%

до 10

Лізосомально-катіонний (ЛКТ)-тест

Ед

1,2-1,8

Тест окисного метаболізму гранулоцитів

Ед

141-212

Активована хемилюмінісценція фагоцитів (Бурст-тест з E. Coliи ФМА)

% Ед

95-100

600-1800

Спонтанна хемилюмінісценція фагоцитів

%

1-20

Кількість натуральних киллерів (CD16)

%

6-26

Кількість NK-кілерів (CD56)

%

9-19

Кількість активованих гранулоцитів (CD16)

%

65-95

Кількість нейтрофілів з негативною активацією (CD95)

%

5-10

Кількість моноцитів з негативною активацією (CD95)

%

5-7

Рівень Інтерлейкіна-1

пг/мл

30-50

Рівень Інтерлейкіна -6

нг/мл

30-500

Рівень колонієстимулюючого фактора

пг/мл

0-4,0

Уровень TNF

нг/мл

0-87

Показники гуморальної ланки неспецифічної резистентності

Рівень С-3 компонента комплементу в сироватці

г/л

0,9-1,8

Рівень С-4 компонента комплементу в сироватці

г/л

0,1-0,4

Титр комплементу в сироватці

ЕдСН50

35-60

Рівень с-реактивного білка в сироватці

мг/л

<5

Рівень лізоциму в крові

м к г/мл

7-14

Рівень ЦІК (імунних комплексів)

Ед

30-90

Рівень ЦІК с Clq комплементом

мг/мл

0-40

Показники гуморальної ланки імунітета

Рівень імуноглобуліну А в сироватці

г/л

0,7-4,0

Рівень імуноглобуліну М в сироватці

г/л

0,4-2,3

Рівень імуноглобуліну G в сироватці

г/л

7,0-16,0

Рівень загального імуноглобуліну Е

МЕ/мл

0-100

 

Найменування показників

Од. вим.

Норма

Рівень специфічних антитіл (за показаннями при виявленні збудника для оцінки сили імунної відповіді)

-

-

Рівень онкомаркерів (за показаннями при підозрі на злоякісних новоутворень)

-

-

Рівень антистрептолізина-0 в сироватці

МЕ/мл

<200,0

Рівень ревматоїдного фактору в сироватці

МЕ/мл

<14,0

Кількість Т-хелперів 2 типу (CD4/29)

%

1-3

Рівень Інтерлейкіну-4

-

-

Рівень Інтерлейкіну -8

нг/мл

50-500

Кількість В-лімфоцитів (CD20)

%

8-19

Абсолютна кількість В-лімфоцитів (CD20)

109

0,19-0,38

Кількість активованих-лімфоцитів (CD20/69)

%

6-12

Кількість активованих-лімфоцитів (CD23)

%

6-12

Кількість В-лімфоцитів (CD5+)

%

-

Кількість В-лімфоцитів TgA+

%

1-3

Кількість В-лімфоцитів IgM+

%

3-10

Кількість В-лімфоцитів lgG+

%

2-6

Кількість В-лімфоцитів IgD+

%

-

Показники клітинної ланки імунітету

Кількість лімфоцитів

%

25-39

Кількість Т-лімфоцитів (CD3)

%

58-76

Абсолютна кількість Т-лімфоцитів (CD3)

109

1,1-1,7

Кількість Т-хелперів (CD4)

%

36-55

Абсолютна кількість Т-хелперів (CD4)

109

0,4-1,1

Кількість Т-супресорів (CD8)

%

17-37

Абсолютна кількість Т-супресорів (CD8)

109

0,3-0,7

Імунно-регуляторний індекс Th/Tc

Ед

1,5-2,5

Показник диференціювання Т-лімфоцитів

Ед

0,9-1,0

Кількість Т-хелперів 1 типу (CD45 Ra)

%

32-45

Количество Т-лімфоцитів "пам'яті" (CD45 Ro)

%

-

Кількість активованих Т-лімфоцитів (HLA-DR)

%

12-20

Кількість Т-лімфоцитів з рецепторами до Інтерлейкину-2 (CD25)

%

13-24

Кількість нульових (недиференційованих) лімфоцитів

%

5-27

Спонтанна бластна трансформація (РБТЛ) лімфоцитів

%

до 10

Активована бластна трансформація (РБТЛ) лімфоцитів з фітоггемагглютиніном (ФГА)

%

36-54

Кількість активованих Т-хелперів (CD4/69)

%

40-70

Кількість активованих Т-супресорів (CD8/69)

%

40-70

Кількість лімфоцитів з негативною активацією (CD95)

%

5-10

Активность Т-лімфоцитів в РТМЛ с ФГА

%

20-80

Рівень рецепторів до Інтерлейкіну-2

нг/мл

700-5000

Рівень Інтерлейкіну -2

Ед/мл

0-0,5

Рівень Інтерлейкіну -12

пг/мл

30-100

Рівень ІФН-у

пг/мл

30-50

Чутливість лімфоцитів до імуномодуляторів

%

20-80

Розвиток будь-якого запального процесу супроводжується практично на усьому його протязі зниженням вмісту Т-лімфоцитів. Висока чутливість показника вмісту в крові Т-лімфоцитів обумовлена тим, що у вогнище запалення швидко разом з гранулоцитами спрямовуються найбільш активні Т-лімфоцити, а Т-клітини, що мають низьку метаболічну активність (юні, старі або дефектні клітини, а також клітини з блокованими рецепторами, тобто тимчасово неактивні), які залишаються в крові, звичайними лабораторними методами виявляються погано і тому потрапляють в розряд нульових клітин.

При природжених і придбаних імунодефектах також відзначається зниження в крові кількості лімфоцитів, частенько навіть абсолютної - прикладом цьому може служити СНІД. Для ряду природжених імунодефектів зниження рівня Т-лімфоцитів не характерне (синдром Луї-Бару - атаксія-телеангіоектазія, дефіцит аденозиндезамінази, майже всі дис- і агамаглобулінемії).

Збільшення відносного числа лімфоцитів досить часто зустрічається при розладах вегетативної нервової системи. Співвідношення Т-, В- і нульових клітин, Т-хелперів і Т-супресорів при цьому не змінюється, що свідчить про викид в кровотік підвищеної кількості лімфоцитів, викликаному звичайним роздратуванням.

З іншого боку, ріст кількості лімфоцитів при ендокринних захворюваннях, особливо при тиреотоксикозі, що супроводжується лейкоцитозом, характеризується зниженням числа Т-лімфоцитів при підвищенні рівня Т-супресорів і кількості нульових клітин, що вказує на включення в активний процес лімфоцитарної ланки.

Лімфопроліферативні захворювання характеризуються істотним підвищенням кількості лімфоцитів, причому залежно від типу процесу на фоні або лейкоцитозу, або лейкопенії.

У другій половині запального процесу відзначається підвищення в крові відносної кількості В-лімфоцитів. Найчастіше це має місце при вірусних інфекціях. Як правило, цей показник підвищується паралельно зі збільшенням лімфовузлів, регіонарних до запального вогнища. Зростання відсоткового вмісту В-лімфоцитів спостерігається зазвичай при затяжних запальних процесах. Підвищений впродовж тривалого часу рівень В-лімфоцитів характерний для хворих тиреотоксикозом.

Гострий і хронічний лейкоз у більшості випадків характеризується патологічним збільшенням вмісту в крові В-лімфоцитів, нерідко паралельно з підвищенням числа нульових клітин. Зазвичай подібні захворювання супроводжуються лейкоцитозом з лімфоцитозом. Проте при алейкемічних формах, особливо на ранніх стадіях процесу, вміст в крові лейкоцитів знаходиться в межах норми, тоді як кількість В-клітин різко підвищена (до 90%).

При природжених імунодефектах може спостерігатися підвищення відносного вмісту В-лімфоцитів, що  найхарактерніше для швейцарського типу гіпогаммаглобулінемії (комбінованого імунодефіциту, при якому понижені рівні імуноглобулінів фактично усіх класів); воно зустрічається більш ніж у 60 % хворих. При цій патології В-лімфоцити дефектні і не можуть диференціюватися в повноцінні плазматичні клітини, що секретують імуноглобуліни.  Підвищення кількості В-лімфоцитів часто виявляється також при синдромі Незелофа (французький тип імунодефіциту). Обнако, при багатьох імунодефектах, особливо комбінованих, кількість В-лімфоцитів знижена, що є наслідком зменшення загального числа лімфоцитів в крові.

Поява плазматичних клітин в периферичній крові є ознакою різкого роздратування тканини лімфовузлів, в яких виникає їх гіперпродукція, що веде до посиленого викиду плазматичних клітин в кровотік.

Виявлення в крові дорослої людини плазматичних клітин (зазвичай у кількості 1-3%) пов'язане наявністю одного із захворювань : інфекції - кір, краснуха (до 20% випадків), холера (пізні стадії), бактерійна дизентерія, а також важкі форми малярії, висипного і черевного тифу. Важкі форми грипу у дітей також можуть супроводжуватися появою в крові істотної кількості плазматичних клітин. Плазматичні клітини можуть зустрічатися в крові хворих важкими формами анемії.

Плазматичні клітини постійно виявляються при плазмоцитомі (множинній мієломі) і плазмоклітинному лейкозі. Вони можуть виявлятися при хронічному В-лейкозі, причому зазвичай на пізніх стадіях захворювання.

Реакція імунної системи у відповідь на впровадження стороннього або травму (слабка стрес-реакція) часто супроводжується підвищенням концентрації імуноглобулінів в плазмі (переважно класів G і А) за рахунок викиду їх з депо. Великі хірургічні операції, що дають сильну стрес-реакцію, ведуть, навпаки, до зменшення рівнів імуноглобулінів усіх класів за рахунок їх сорбції на клітинах і пошкоджених тканинах. Такі зрушення зникають відносно швидко.

Більше постійними є зміни співвідношення імуноглобулінів в процесі реакції імунної системи на стороннє. При запальній реакції, пов'язаній з первинним контактом організму з цим антигеном, в ранні терміни запалення підвищується вміст lgM, а потім вже наростає рівень lgG. При повторному контакті з цим антигеном навіть на ранніх етапах розвитку запальної реакції йде наростання рівнів lgG і lgA.

Деякі захворювання супроводжуються істотними зрушеннями рівнів імуноглобулінів в крові. До таких захворювань відносяться:

а) Мієломна хвороба (плазмоцитома) з моноклональною парапротеїнемією. У різних варіантах захворювання виявляється гіперпродукція клонів імуноглобулінів різних класів. При цьому продукція нормальних імуноглобулінів усіх класів пригнічена, причому у міру прогресу захворювання - усе більш сильно.

б) Аутоіммунний хронічний і вірусний гепатит, при якому збільшується вміст імуноглобулінів усіх класів, особливо lgG.

в) Підвищення вмісту lgG відзначається при хронічному перебігу системної червоної вовчанки.

г) Зниження вмісту імуноглобулінів усіх класів спостерігається при доброякісній фолікулярній лімфобластомі і в термінальну фазу проліферативних захворювань кровотворних і лімфоїдних органів.

д) Значне підвищення рівнів імуноглобулінів має місце при цирозах печінки.

е) Діагностичну значущість несе зниження рівнів lgG і lgA (при нормальній або збільшеній кількості lgE) при патологіях, що супроводжуються підвищеною проникністю усіх судин, зокрема при нефротичному синдромі і багатьох генералізованих формах шкірних захворювань з ексудативними компонентами.

ж) При усіх алергічних захворюваннях або патологіях з алергічним компонентом, особливо негайного типу, відзначається збільшення рівня lgE, особливо в міжнападовий період і при в'яло перебігаючих загостреннях.

з) Підвищення вмісту імуноглобулінів є при ряді інфекційних захворювань, наприклад холері (за рахунок згущування крові).

і) Запальні процеси на слизових оболонках протікають переважно зі збільшенням кількості lgA або у разі зниження резистентності організму з пригнобленням продукції lgA.

Нормальні показники кількості Т-хелперів (%), Т-супресорів (%) і їх співвідношення (по тесту розеткоутворення з теофіліном) в крові здорових людей характеризуються наступними значеннями.

Дорослі люди середнього віку : Т-хелпери - 70% -(40-62%); 90% -(35- 70%); 95% -(28-76%); Т-супресори - 70% -(8-25%); 90% -(6-35%); 95% -(4- 45%); Тх/Тс - 70% -(2,5-5,0); 90% -(1,8-6,0); 95% -(1,3-7,5).

Діти молодшого віку : Т-хелпери - 70% -(30-56%); 90% -(24-65%); 95% -(21-70%), Т-супресори - 70% -(7-20%,); 90% -(5-30%,); 95% -(3-40%); Тх/Тс - 70% -(2,0-4,4);90% -(1,5-5,5); 95% -(1,2-6,6).

На різних етапах нормально перебігаючого запального процесу кількість в крові Т-хелперів і Т-супресорів міняється, але так, що Т-супресорів не стає істотно більше, ніж Т-хелперів.

При важкій течії запального процесу співвідношення Тх/Тс може ставати менше 1. Подібне зниження викликається переважним утворенням, диференціюванням, відходом до запального вогнища або в органи лімфоутворення Т-лімфоцитів тієї або іншої субпопуляції.

Окремо існує питання про співвідношення Тх/Тс при синдромі придбаного імунодефіциту (СНІД). При цьому захворюванні вірус імунодефіциту людини вибірково вражає і руйнує Т-хелпери, внаслідок чого співвідношення Тх/Тс знижується до значень, зазвичай значно менших 1.

У разі відсутності ознак розгорнутого захворювання СНІДом зниження співвідношення Тх/Тс до значень, менших 1, дозволяє лише ставити питання про можливе носійство ВІЛ, причому вірогідність носійства збільшується за наявності підозрілих анамнестичних даних і розмитому симптомокомплексі - слабкості, нічній пітливості, розлитій або обмеженій лімфоаденопатії. Але остаточно поставити діагноз СНІД в таких випадках можна після виявлення в крові пацієнта антитіл, а головне - антигенів ВІЛ.

Нозології, при яких запальний процес супроводжується різким зниженням співвідношення Тх/Тс

1) T -хелпери (%)↓, T -супресори (%)↑;

а) Т-хелпери (109/л)↓, Т-супресори (109/л ) в нормі:

СНІД, парапротеїнемія;

б) Т-хелпери (109/л )↓, Т-супресори (109/л )↑:

малярія; множинна мієлома; хронічний вірусний гепатит; варіабельний імунодефіцит;

в) Т-хелпери (109/л) в нормі, Т-супресори (109/л )↑:

 агамаглобулінемія (хвороба Брутона); виразковий коліт.

2) T -хелпери (%) в нормі, Т-супресори (%)↑:

а) Т-хелпери (109/л ) в нормі, Т-супресори (109/л )↑:

сепсис; гемофілія; шистосомоз; солідна плазмоцитома; інфекційний мононуклеоз; імунодефіцит з тимомою; абсцес легені, нирки; кір.

б) Т-хелпери (109/л)↓, Т-супресори (109/л)↑: перитоніт.

Підвищення співвідношення Тх/Тс відзначається в гострій фазі запальних захворювань, при аутоіммунних захворюваннях: гемолітичній анемії (викликаною тепловими і холодовими антитілами), імунній тромбоцитопенії, тиреоїдиті Хашимото, пернициозній анемії, хронічному активному гепатиті, синдромі Гудпасчера, системній червоній вовчанці, ревматоїдному артриті, пухирчатці звичайній.

На перших етапах розвитку запального процесу зазвичай є відносно велика кількість Т-хелперів і низьке число Т-супресорів, що дає високе співвідношення Тх/ Тс (зазвичай набагато вище 3). У другій половині запального процесу, ближче до його закінчення, відзначається підвищення рівня Т-супресорів при відносно високій кількості Т-хелперів. Ближче до зникнення клінічних проявів запалення, часто ще до повного відновлення кількості Т-, В- і нульових клітин, спостерігається зменшення співвідношення Тх/Тс.  Така динаміка зміни показника Тх/Тс при нормально перебігаючому запальному процесі підтверджує посилену роботу імунної системи організму для знищення стороннього і являється позитивною прогностичною ознакою. Ускладнення течії запального процесу частенько супроводжується різким зниженням співвідношення Тх/Тс за рахунок збільшення кількості Т-супресорів до рівнів, менших 1. Практично при усіх запальних захворюваннях це несприятлива ознака, що вказує на тяжкість перебігу процесу. Подібне зниження співвідношення Тх/Тс найчастіше спостерігається при важких запальних септичних процесах і важких формах інфекційних захворювань.

Повернутись до змісту

 

 

Лікування захворювання

Консервативне лікування

Принципи імунотерапії, імунокоррекции і імуномодуляції

Порушення імунних механізмів грають вирішальну роль в патогенезі первинних і вторинних імунодефіцитів, атопічних захворювань, хвороб, пов'язаних з утворенням імунних комплексів, аутоімунних захворювань, лімфопроліферативних процесів. Існують способи виборчого впливу на клітини імунної системи, пригнічення і стимуляції імунних реакцій, які можна використати для імунотерапії, імунокоррекции і імуномодуляції.

 • Імунотерапія - лікувальна дія на імунну систему з метою припинення патологічного процесу. 

 • Імунокорекція - способи терапії, припиняючі або виправляючі дефекти в імунній системі, тобто корекція дефектних ланок імунітету.

 • Імуномодуляції- це тимчасове підвищення або зниження тих або інших показників імунітету. Імунотерапія може бути місцевою і загальною, комбінованою і монотерапією.

Завдання імунотерапії : стимулювання пониженої імунореактивності; послаблення підвищеної імунореактивності (при алергії, аутоіммунних захворюваннях); заміщення бракуючих чинників імунореактивності.

У зв'язку з особливостями імунотерапії різних захворювань необхідно виділити наступні її групи:

 • Імунотерапія захворювань з підвищеною імунореактивністю.

 • Імунокоррекция первинних і вторинних імунодефіцитів.

 • Імунотерапія пухлин і лімфопроліферативних захворювань.

 • Імунотерапія посттрансплантаційних реакцій.

 • Імунокорекція порушень репродукції.

За характером дії на імунітет розрізняють наступні види ІТ :

 • стимулююча - використовується для активації реакцій імунітету в здоровому організмі для попередження інфекційних захворювань і при імунодефіцитах.

 • пригнічуюча - застосовується для пригноблення імунних реакцій при алергії і аутоалергічних (аутоімунних) захворюваннях.

 • специфічна - використовуються препарати антигенів або антитіл специфічні по відношенню до збудника або антигена.

 • Неспецифічна - включають дії на систему імунітету хімічних речовин, фізичних чинників і антигенів, неспецифічних по відношенню до виниклого патологічного процесу.

 • При загальній терапії препарат, що вводиться в організм, рівномірно діє на усю лімфоїдну тканину.

 • Місцева терапія (регіонарна) - електрофорез, інгаляції, промивання - впливає саме на осередок ураження. Це дозволяє понизити загальні побічні ефекти і досягти найбільшого впливу на місцеві чинники імунітету, які нерідко грають провідну роль в патологічному процесі.

 • Комбінована терапія - застосування декількох препаратів, діючих на різні ланки імунітету і поєднання різних способів загального і місцевого впливу.

Успішна імунотерапія неможлива без застосування імунодіагностики. Той або інший терапевтичний засіб призначають тільки після вивчення характеру порушень імунореактивності. Для імуностимуляції або імуносупресії необхідно заздалегідь випробувати засоби, що призначаються, шляхом шкірних проб або в тестах in vitro на ефективність для цього хворого. Це дозволяє прогнозувати ефективність препарату і уникнути ускладнень. Імунодіагностика також дозволяє коригувати лікування, якщо воно недостатньо ефективне.

Клінічні критерії призначення імуностимулюючої терапії : хронічна гнійна інфекція, низька ефективність лікування основного захворювання (запального процесу) загальноприйнятими засобами; лікування високими дозами імунодепресантів, тривала глюкокортикостероїдна, антибактеріальна, променева терапія.

Імунологічні критерії призначення імуностимулюючої терапії (за наявності клінічних ознак імунодефіциту) : зниження кількості і порушення функціональної активності лімфоцитів, зниження рівня сироваткових імуноглобулінів, комплементу, активності фагоцитозу (незавершений фагоцитоз) не менше чим на 30-50%.

Клінічні критерії призначення імуносупресуючої терапії : важкі форми алергії з ураженням нирок, трансплантація органів і тканин, системні захворювання сполучної тканини.

Імунологічні критерії призначення імуносупресуючої терапії: поява високих титрів аутоантитіл в крові.

При призначенні імунотерапії слід її обгрунтувати і скласти план лікування.

Специфічна імунотерапія

Специфічна активна стимулююча імунотерапія - пов'язана з імунопрофілактикою інфекційних захворювань. Для неї застосовують вакцини, анатоксини, антигени. Прикладом може служити застосування стафілококового анатоксина і вакцини для лікування і профілактики стафілококових інфекцій. Стафілококову вакцину (анатоксин) застосовують для збільшення рівня антистафілококових антитіл. Вона активує фагоцитоз, стимулює антитілоутворення. Показання до застосування - хронічна рецидивуюча стафілококова інфекція.  Протипоказання - важкі алергічні захворювання, первинні імунодефіцити. Ефективність застосування стафілококового анатоксина і вакцини контролюється початковим і подальшим визначенням титру антитіл.

Специфічна активна пригнічуюча імунотерапія заснована на індукції толерантності до антигена, десенсибілізації або гіпосенсибілізації. Цей варіант найчастіше використовується при полінозах. Суть його полягає у введенні в організм хворого в період ремісії зростаючих доз алергену, починаючи з мінімальної кількості, що не викликає алергічної реакції. Алерген вводиться внутрішньошкірно, інтраназально або перорально.  Відбувається утворення IgG4, що запобігає при повторному введенні (попаданні) алергену зв'язуванню його з lgE і дегрануляції огрядних клітин (анафілаксію). При інфекційно-алергічних процесах гіпосенсибілізацію проводять алергенами мікроорганізмів, роль яких в запаленні доведена. Для цього використовують аутовакцини, гомовакцини або різні препарати мікроорганізмів.  Основним механізмом дії специфічної гіпосенсибілізуючої терапії є вироблення у хворих "блокуючих" антитіл класу IgG, стимуляція Т-супресорів, активність яких при алергії понижена.

Показання - аллергоанамнез.

Протипоказання - супутні важкі захворювання (туберкульоз, ревматизм, онкологія, психічні, вагітність та ін.).

Специфічна адаптивна імунотерапія. При ній імунекомпетентні клітини отримують готову антигенспецифічну інформацію - чинник перенесення (ЧП) і імунну І-РНК. ЧП - екстракт лейкоцитів сенсибілізованого донора, здатний переносити гіперчутливість уповільненого типу несенсибілізованим рецепиєнтам. Стимулює імунореактивність, посилює антиілозалежну цитотоксичність, збільшує число Т-лімфоцитів. І-РНК - виділена з лімфоїдних тканин імунізованих тварин.  Здатна індукувати імунну відповідь у інтактних тварин. Функціонує як Т-хелперний чинник, стимулюючий клітинний, трансплантаційний і протипухлинний імунітет.

Специфічна пасивна замісна імунотерапія. Під такою терапією мають на увазі введення готових специфічних захисних чинників системи імунітету. Це специфічні антитіла у вигляді імунних сироваток або очищені препарати імуноглобулінів. Особливо ефективна при інфекційних захворюваннях (правець, газова гангрена, дифтерія, ботулізм та ін.), при укусах змій, гнійно-септичних інфекціях.

Специфічна пасивна пригнічуюча імунотерапія. Відрізняється від замісної тим, що імунні чинники (антитіла) вводяться в організм з метою пригноблення імунологічних реакцій. Приклад - профілактика резус-конфликта при вагітності, яка полягає у введенні вперше народжуючим Rh(-) жінкам в перші 48-72 год після народження Rh(+ ) дитини антирезусних антитіл, що пригнічують синтез антитіл у матері в результаті зв'язування Rh -антигена.  Іншим прикладом може служити введення ритуксимаба (антитіл до CD19 ), хворим ревматоїдним артритом для зменшення клона B -лімфоцитів , що продукують антитіла до хряща. Неспецифічна імунотерапія

Неспецифічна активна стимулююча імунотерапія активує імунну відповідь. Використовуються дії 3-х видів : біологічні, хімічні, фізичні.

1. Біологічні дії:

Адьюванты - неспецифічні посилювачі імунологічних реакцій. Вони посилюють імунну відповідь на відповідний антиген, створюють депо антигена, сприяють його повільному вступу в кров і формуванню найбільш ефективної стимуляції імунної відповіді. Це ліпополісахариди деяких бактерій. Вони стимулюють В-лімфоцити, фагоцитоз, утворення інтерлейкіну-1 і лімфокінів. До них відносяться - адьювант Фрейнда, вакцина БЦЖ для стимуляції антитілоутворення у людини, бактерійні продукти - продигіозан, пірогенал.  Застосування їх показане при недостатності імуноглобулінів і функціональної активності В-лімфоцитів. Доцільне їх призначення спільно з макролідами при запальних процесах. Протипоказане спільне застосування їх з цефалоспоринами і бета-лактамами, з якими вони є антагоністами.

Нуклеїнові кислоти або їх солі, полінуклеотиди - активують різні ланки імунної відповіді. Краще їх вводити спільно з антигеном в ранні стадії імуногенезу. У низьких дозах- стимулюючи його, у високих- пригнічуючи. Нуклеїнат натрію - натрієва сіль дріжджової РНК. Стимулює міграцію стовбурових клітин, коопераціюТ-, В-лімфоцитів, функціональну активність їх популяцій, антителогенез. Ефективний при вторинних імунодефіцитах.

Вітаміни - регулятори біохімічних процесів в клітинах і тканинах, у тому числі імунної системи. Вітамін "С" має антиоксидантну активність, стимулює фагоцитоз, міграцію і диференціювання Т- і В-лімфоцитів. Має протиалергічну і протизапальну дію у великих дозах (1-3 г в добу). Вітамін "Е" посилює активність Т-хелперів і синтез антитіл.  Вітамін "А" має адьювантні властивості, стимулює активність комплементу, пропердину, посилює антитілогенез і протипухлинний імунітет, зменшує імунодепресивну дію глюкокортикостероїдів і антибіотиків.

Хімічні дії - штучні полиелектроліти пентоксил, метилурацил, дибазол, тафцин, діуцифон. Активують В-лімфоцити і антителогенез на присутній в організмі антиген.

Фізичні дії - залежно від виду енергії і її дози можуть стимулювати імунологічні реакції або пригнічувати імунореактивність. Ультразвук - стимулює фагоцитоз, хемотаксис, збільшує концентрацію і аффінність рецепторів на активованих лімфоцитах. На цій властивості засновано його застосування в медицині. Озвучування селезінки через шкіру призводить до зниження алергічних проявів при бронхіальній астмі, збільшує кількість Т-супресорів.  Озвучування тимуса у дітей при низькому рівні Т-лімфоцитів (до 25%) дає добрий результат, збільшує їх кількість, відновлює співвідношення популяцій Th/Ts.

Неспецифічна активна пригнічуюча імунотерапія. Заснована на індукції неспецифічного активного пригнічення імунореактивності. Це використання гістаміну, гістаглобуліну за схемою при в/в введенні починаючи з мінімальних доз для вироблення блокуючих антитіл класу IgG. Частіше застосовується препарат гістаглобулін- комплекс гістаміну на гаммаглобуліні. Він стимулює утворення антигістамінних антитіл, які зв'язують гістамін при патохімічній фазі анафілаксії. Протипоказання - вагітність, гострі алергічні реакції.

Адаптивна стимулююча імунотерапія. Заснована на застосуванні і сприйнятті імунокомпетентними клітинами неспецифічних стимулів від гормонів тимуса і інших чинників імунітету, введених із зовні. Ці ефекти властиві гормонам тимуса, кісткового мозку, селезінки, лімфовузлів. Тимозин, тималін, тактивін - використовують для лікування первинних і вторинних імунодефіцитів, пухлин.  Вони відновлюють порушені ланки імунітету, кількість Т-лімфоцитів, стимулюють клітинний імунітет, фагоцитоз, процеси регенерації тканин і кровотворення, покращують метаболізм.

Неспецифічна пасивна замісна імунотерапія характеризується тим, що хворому вводять готові неспецифічні чинники імунітету і імунокомпетентних клітин при їх недостатності: пересадка кісткового мозку, лімфоїдної тканини при важких імунодефіцитах; переливання крові і її препаратів (ефективні, якщо вони не відрізняються від донора по антигенах гістосумісності, інакше ефекту не буде, оскільки відбувається швидка елімінація клітин); введення імуноглобулінів для пасивної терапії; введення очищених гамма-глобулінів різних класів для відшкодування їх недостатності; введення комплементу, лізоциму для підвищення протиінфекційного захисту.

Неспецифічна пасивна пригнічуюча імунотерапія. Спрямована на різні ланки імунітету. Вимагає особливих показань і контролю за імунологічним статусом хворого і клініко-лабораторними даними. Абсолютним показанням до її призначення є аллотрансплантація органів і тканин.

Глюкокортикостероїди (преднізолон, метилпреднізолон, дексаметазон, гідрокортизон, кенакорт, тріамцинолон) викликають пригноблення реакцій при алергічних захворюваннях, відторгненні трансплантата, системних захворюваннях сполучної тканини. Вони пригноблюють запальні реакції, стабілізують мембрани лейкоцитів і викид нейтрофілів з кісткового мозку, подовжують час їх циркуляції в крові, блокують міграцію, прилипання і накопичення у вогнищах запалення.  Гальмують усі фази імунної відповіді, викликають лімфоцитоліз, пригноблюють фагоцитоз, проліферацію лімфоцитів і їх взаємодію з іншими клітинами, гальмують ефекторну функцію лімфоцитів.

Цитостатичні препарати:

 • антиметаболіти

- антагоністи пурину (меркаптопурін, азатиопрін, Імуран) - гальмують синтез ДНК і РНК, блокують розмноження клітин;

- антагоністи фолієвої кислоти - (Метотрексат) - гальмує синтез і подвоєння ДНК.

- алкіліруючі з'єднання (циклофосфан, циклофосфамід, мелфалан, мілеран) руйнують молекулу ДНК, гальмують синтез білку, лейкеран - вибірково діє на лімфоїдну тканину;

 • антибіотики (актиноміцин D і З, пуроміцин) - гальмують синтез РНК і білків;

 • алкалоїди (винкрістін) - блокує мітоз в метафазі, гальмує синтез білку;

 • метаболіти (циклоспорін А) - избирательноугнетаетТ-хелперы, пригнічує T -клітинну чутливість уповільненого типу і утворення антитіл. Ефективний при трансплантації органів. Побічно виражена сильна нефротоксична дія. Інгібірувальний ефект на імунну систему оборотний.

 • нестероїдні протизапальні засоби (аспірин, діклофенак) пригнічують синтез простагландинів, діють антигістамінно, пригноблюють міграцію лейкоцитів, знижують хемотаксис, фагоцитоз, відміняють кооперацію Т- і В-лімфоцитів.

 • Хінолінові препарати (делагіл, плаквеніл) - інгібірують активність ферментів, медіаторів запалення і алергії, пригноблюють обмін ДНК. Застосовують найчастіше при системних захворюваннях сполучної тканини (СКВ, ревматоїдний артрит та ін.).

 • Антилімфоцитарна сироватка - руйнує лімфоцити і викликає лімфопенію.

 • моноклональні антитіла (ритуксимаб) до CD19 + T -лімфоцитам.

 • Інгібітори алергічних реакцій (интал, кромолин, задидет) - діють на патохимическую фазу алергії. Антимедиаторные засобу : антигістамінні (дімедрол, супрастін, тавегіл, діазолін, фенкарол, цетиризін, левоцетиризін, лоратадін, дислоратадін, фексофенадін), антисеротонінові препарати (циннаризін, стугерон, перітол) діють на патохімічну фазу, тому не усувають причини алергії, при тривалому застосуванні їх ефективність знижується.

 • Фізичні чинники (рентгенівське, ультрафіолетове випромінювання) - діють як супресори;

 • Плазмафорез, гемосорбція - видалення з крові імунологічних чинників (лімфоцити, ЦВК, антигени, антитіла, медіатори) - викликають тимчасовий супресивний ефект і нормалізують імунний статус, особливо при алергії.

Якщо зображувати періоди загострення і ремісії аутоіммунних захворювань у вигляді схематичної кривої, то препарати пригноблюючі розмноження клітин (імуран, меркаптопурін) слід призначати при перших ознаках-передвісниках погіршення стану і в течії розвитку патологічного процесу, припиняючи їх застосування на піку рецидиву. Після цього при перших ознаках ремісії необхідно призначати препарати що гальмують синтез білку (актиноміцин D і З, ритуксімаб).  Речовини, що порушують кооперативні міжклітинні процеси (глюкокортикостероїди, гепарин, аспірин, гормони), можна призначати завжди, оскільки взаємодія клітин при імунній відповіді відбувається в усіх фазах, передусім при загостренні.

Будь-яка імунодепресивна терапія повинна призначатися під прикриттям антибіотиків широкого спектру дії, введенням препаратів гамма-глобулінів і утриманням хворого в асептичних умовах.

Трансфузіологічні методи імунотерапії при інтоксикації. У токсичному періоді захворювань можливість імунокорекції обмежена імунодепресивною дією інтоксикації, якій належить певна роль в імуносупресії організму, пригніченні функціональних показників Т-лімфоцитів і фагоцитозу. Компенсація токсигенної імуносупресії можлива шляхом інфузії препаратів низькомолекулярного полівінілпіролідону : поліглюкін, реосорбілакт, поліоксидоній та ін.

Механізм дезинтоксикаційної дії поліглюкіну, реосорбілакту заснований на здатності зв'язувати в кров'яному руслі токсини і виводити їх з організму. Вони оберігають імунокомпетентні клітини від імуносупресивної дії інтоксикації. Їх слід застосовувати у поєднанні з лікарськими препаратами, використовуваними в токсичному періоді : антибактеріальними, серцево-судинними. При цьому поліглюкін, реосорбілакт посилює ефективність антибактеріальної терапії.

Одним з компонентів крові є плазма, що має антитоксичну дію. Дія нативної концентрованої плазми на імунну систему проявляється в заповненні недостатності імуноглобулінів, медіаторів, цитокінів і компонентів комплементу. Використання її дозволило встановити ефект у відновленні функціональної активності Т-лімфоцитів, особливо при високій активності запального процесу. Позитивний імунний вплив плазми виявляється тільки в токсичному періоді.  Суть імунокоригуючої дії плазми полягає в контрдії імуносупресивним чинникам, властивим гострій фазі запалення. Це мікроорганізми, вторинні продукти запалення, лікарські препарати. Імунокоригуючий вплив плазми нетривалий. Лабораторними критеріями показання до трансфузії нативної концентрованої плазми є недостатність клітинного імунітету і імуноглобулінів.

Специфічна активна імунотерапія

Вакцини, вживані за епідеміологічними свідченнями

Полісахаридна полівалентна пневмококова вакцина Пневмо 23. Кожна доза вакцини (0,5 мл) містить: очищені капсульні полісахариди Steptococcus pneumoniae 23 серотипов : 1, 2, 3, 4, 5, 6В, 7F, 8, 9N, 9V, 10А, ПА, 12F, 14, 15В, 17F, 18С, 19А, 19F, 20, 22F, 23F, 33F по 0,025 мкг кожного, консервант - фенол максимум 1,25 міліграм. Вакцина викликає формування імунітету до капсульних полісахаридів 23-х поширених серотипів пневмококів. Збільшення рівня антитіл в крові відбуватися впродовж 10-15 днів і досягає максимальних величин до 8-го тижня після вакцинації.  Після вакцинації антитіла в крові зберігаються 5-8 років. Показання: профілактика інфекцій пневмококової етіології (зокрема, пневмонії) у осіб старше за 2 роки, що входять в групи ризику : старше 65 років, особам з ослабленою імунною системою (які перенесли спленектомію, страждаючим на  серповидно-клітинну анемію, з нефротичним синдромом). Використання вакцини не рекомендується у осіб, що проходили протипневмококову вакцинацію впродовж попередніх 3 років.  Дози: при первинній імунізації вакцина вводиться п/ш або в/м одноразово в дозі 0,5 мл, ревакцинацію проводять не частіше чим з інтервалом в 3 роки одноразовою ін'єкцією в дозі 0,5 мл.

Вакцина менінгококова групи А, полісахаридна, суха, для профілактики менінгіту у дітей і підлітків у вогнищах захворювання. Дітям від 1 року до 8 років включно по 0,25 мл (25 мкг), старше 9 років і дорослим по 0,5 мл (50 мкг) одноразово п/ш в підлопаткову область або верхню частину плеча.

Полісахаридна менінгококова вакцина А+С. В 1 дозі 0,5 мл міститься по 50 мкг очищених полісахаридів Neisseria meningitides груп А і С. Вакцинація забезпечує не менше чим у 90% прищеплених формування імунітету до менінгококів серогруп А і С тривалістю не менше 3 років. Показання: профілактика інфекцій по епідпоказаннях,  що викликаються менінгококами груп А і С, у дітей з 18 місяців і дорослих. У разі контакту з особами, інфікованими менінгококами серогрупи А, можливе використання вакцини у дітей з 3 місяців. Дози: 0,5 мл п/ш або в/м одноразово.

Вакцина лептоспірозна концентрована інактивована рідка для профілактики лептоспірозів у дітей 7 років і старше, а також дорослих (скотарів), підшкірно 0,5 мл, ревакцинацію через 1 рік. Містить інактивовані лептоспіри чотирьох серогруп.

Вакцина бруцельоз жива суха для профілактики бруцельозу козячевівцевого типу; вводять за свідченнями особам 18 років і старше нашкірно або підшкірно, ревакцинація через 10-12 місяців.

Вакцина проти Ку-лихоманки М-44 жива суха нашкірна вводять робітникам в неблагополучних тваринницьких господарствах і лаборантам. Містить суспензію живої культури вакцинного штаму М-44 Coxiella burnetii.

Вакцина черевнотифозна спиртова суха. Черевнотифозні бактерії, інактивовані етиловим спиртом. Забезпечує розвиток імунітету у 65% впродовж 2 років. Показання: профілактика черевного тифу у дорослих (чоловіки до 60 років, жінки до 55 років). Дози: перше щеплення 0,5 мл п/ш, друге щеплення через 25-30 діб 1 мл п/ш, ревакцинація через 2 роки 1 мл п/ш.

Вакцина жовтої лихоманки жива суха. Ліофілізована вірусовмісна суспензія тканини курячих ембріонів, заражених атенуйованим вірусом жовтої лихоманки штам 17Д, очищена від клітинного детриту. Імунітет розвивається через 10 діб після вакцинації у 90-95% і зберігається не менше 10 років; показання: профілактика жовтої лихоманки у дорослих і дітей з 9 місяців, що постійно проживають в ендемічних районах по захворюваності жовтою лихоманкою або перед поїздкою в ці райони.

Вакцина Е висипнотифозна комбінована жива суха для профілактики по епідпоказаннях висипного тифу у дорослих, вводять підшкірно, ревакцинація через 2 роки. Містить живі рикетсії авірулентного штаму, вирощеного на курячих ембріонах.

Вакцина висипнотифозна хімічна суха для профілактики у осіб у віці 16-60 років за епідемічними свідченнями, вводять підшкірно. Містить антигени рикетсії.

Вакцини проти особливо небезпечних інфекцій

Вакцина сибіровиразкова жива суха для профілактики сибірської виразки - щеплення планове і за епідемічними свідченнями, застосовується в різних дозах нашкірно або підшкірно, скарифікаційно двократно з ревакцинацією через 1 рік. Містить живі спори вакцинного штаму СТІ-1.

Вакцина туляремійна жива суха для профілактики туляремії - щеплення планове або за епідемічними свідченнями, нашкірно або внутрішньошкірно, ревакцинація - через 5 років (за відсутності реакції на тулярин - алерген з бактерії).

Вакцина чумна жива суха ЄВ для профілактики чуми по епідпоказаннях, починаючи з 6-річного віку, вводять підшкірно, внутрішньошкірно або нашкірно, або інгаляційно. Імунітет до 1 року.

Вакцина чумна жива суха для перорального застосування. У 1 пігулці (прищепна доза) 20-100 млрд. живих мікробів вакцинного штаму чумного мікроба ЄВ лінії НІІЕГ. Викликає розвиток напруженого імунітету через 3 тижні строком до 1 року. 1 пігулку розсмоктують або розжовують (не проковтувати).

Вакцина холерна корпускулярна інактивована суха. Містить в 1 мл 80 млрд. інактивованих холерних вібріонів (класичних або Ель-Тор). Розвивається імунітет на строк до 6 місяців. Дози: вакцину ресуспендують в 0,9% розчині натрію хлориду з розрахунку 1 доза в 0,5 мл і вводять в підлопаткову область (шприцом) або в область дельтовидного м'яза (безголковим ін'єктором) двократно з інтервалом 7-10 діб. Ревакцинація - через 6 місяців одноразово в тій же дозі.

Вакцина холерна (холероген-анатоксин і О-антиген) суха і рідка для профілактики холери по епідпоказаннях. У 1 мл міститься 5 міліграм білку, 2400 ЄС холерогена-анатоксина і 90 усл. ЕД О-антигена. Викликає розвиток антибактеріального і анатоксического імунітету на строк до 6 місяців. Вводять одноразово і ревакцинацію проводять не раніше чим через 3 місяці після вакцинації.

Вакцина жовтої лихоманки жива суха для профілактики з 9-місячного віку по епідпоказаннях.

Противірусні вакцини

Инфлювак - субодинична вакцина, вирощена на курячих ембріонах. У 1 дозі (0,5 мл) міститься 15 мкг гемаглютиніну підтипів A (H1N1 і H3N2) і типу В. Антигенний склад вакцини щорічно оновлюється. Інактивація формаліном, консервант - мертиолят. Дози: дорослим і підліткам (з 14 років) 0,5 мл глибоко п/ш або в/м одноразово. Раніше невакцинованим рекомендується вводити 2 дози вакцин з інтервалом в 4 тижні. Особам з імунодефіцитами і дітям до 6 років по 0,5 мл двократно з інтервалом в 4 тижні.  Можлива вакцинація дітей, починаючи з 6 місячного віку, вагітних жінок з 2-3-го триместра і в період лактації. Форма випуску : шприци, 0,5 мл.

Гриппол - вакцина грипозна тривалентна полімерсубодинична, містить протективні поверхневі антигени гемаглютиніну і нейрамінідази, виділених з вірусів грипу А і В, в комплексі з імуностимулятором поліоксидонієм. Призначена для профілактичної імунізації проти грипу осіб від 6 до 60 років. Випускається в ампулах по 0,5 мл (1 доза). Дози: дітям від 6 місяців до 3 років 0,5 мл двократні в переднєбокову частину стегна з інтервалом 3-4 тижні. З 3 років і дорослим 0,5 мл одноразові, в/м або глибоко п/ш у верхню третину зовнішньої поверхні плеча.

Ваксігрип - інактивована спліт-вакцина. Містить очищені білки вірусів грипу типу A (H1N1), А (H3N2) і В. Антигенний склад вакцини змінюється щорічно відповідно до рекомендацій ВООЗ. Вакцина отримана з вірусів грипу, вирощених на курячих ембріонах, консервант - мертиолят. У 1 дозі (0,5 мл) по 15 мкг гемаглютиніну кожного підтипу (типу) вірусів грипу. Дози: дорослим 0,5 мл глибоко п/ш або в/м у верхню 1-у третину зовнішньої поверхні плеча на декілька сантиметрів нижче плечового суглоба одноразово.  Дітям 6 - 47 місяців по 0,25 мл двократно з інтервалом 4 - 6 тижнів (дітям, раніше імунізованим грипозною вакциною однократно).

Флюарикс - розщеплена грипозна вакцина, містить очищені білки вірусів грипу типу А, A (H3N2) і В, інактивовані формаліном. У 1 дозі (0,5 мл) по 15 мкг гемаглютиніну кожного підтипу, консервант - мертиолят. Показання: активна профілактика грипу з 6 місяців. Дози: дорослим і дітям старше 6 років 0,5 мл глибоко п/ш або в/м у верхню третину зовнішньої поверхні плеча одноразово. Дітям 1-6 років по 0,25 мл двократно з інтервалом 4-6 тижнів (дітям, раніше імунізованим грипозною вакциною, одноразово). Форма: шприци 0,5 мл.

Вакцина гепатиту А культуральна концентрована очищена інактивована адсорбована рідка (ГЕП-А-ін-ВАК). Інактивовані віріони гепатиту А, вирощені на культурі перевиваючихся леток 4647, очищені, концентровані і адсорбовані на алюмінію гідроксиді. Одна доза для дорослих містить не менше 50 ІФА ОД антигена вірусу гепатиту А, для дітей і підлітків 25 ІФА ОД, консерванта не містить. Дози: дорослим (старше 18 років) по 0,5 мл (50 ІФА ОД), дітям і підліткам по 0,25 мл (25 ІФА ОД) двократно в/м з інтервалом 6 місяців.

Хаврикс. Доза (0,5 мл) містить 720 Од антигена вірусу гепатиту А, інактивованого формальдегідом і адсорбованого на алюмінію гідроксиді, і сліди неоміцину. Консервант - 2-феноксиетанол.

Вакцина герпетична культуральна інактивована суха для профілактики рецидивів і лікування важкої, тривалого перебігу герпетичної інфекції. Містить убиті формаліном віруси простого герпесу I і II типів, вирощені в культурі фібробластів курячих ембріонів (є гентаміцин). Вводяться в період ремісії внутрішньошкірно по 0,1-0,2 мл 5 разів з інтервалом 3-4 дні.

Вакцина кліщового енцефаліту культуральна очищена концентрована інактивована для профілактики у дітей і дорослих в ендемічних районах, вводять підшкірно або внутрішньом'язово. Ліофілізована суспензія антигена вірусу кліщового енцефаліту, вирощеного в культурі клітин курячого ембріона і інактивованого формаліном в кінцевій концентрації 0,2%.0 Містить бичачий сироватковий альбумін.  Доза: по 0,5 мл глибоко п/ш або в/м (у область дельтовидного м'яза плеча) двократно з інтервалом 5-7 місяців (допустиме скорочення інтервалу до 2-х місяців). Ревакцинацію проводять одноразово через 1 рік після первинного курсу, далі кожні 3 роки.

Вакцина кліщового енцефаліта культуральна інактивована Энцепур. У 1 дозі (0,5 мл) 1,5 мкг інактивованого вірусу кліщового енцефаліту, вирощеного в культурі клітин курячого ембріона, 1 міліграма алюмінію гідроксиду, не більше 0,005 міліграма формальдегіду, а також слідові кількості неоміцину, хлортетрацикліна, гентаміцину. Дози: по 0,5 мл в/м (переважно в дельтовидний м'яз). Курс вакцинації складається з основної вакцинації і ревакцинації. Основну вакцинацію можна проводити за двома схемами.  Схема А: дві ін'єкції з інтервалом 1-3 місяці, третя - через 9-12 місяців після другої. Щеплення починають в осінньо-зимовий період. Схема В (швидка) : дві ін'єкції з інтервалом 7 діб, третя - через 21 доби після першої, четверта - через 9-12 місяців.

Вакцина японського енцефаліту культуральна інактивована рідка для профілактики у дорослих в ендемічних районах, курс вакцинації - 3 ін'єкції з інтервалом 7-10 і 60 днів.

Вакцина антирабічна культуральна інактивована суха містить вірус сказу (штам "Внуково-32") 0,5 MО, інактивований ультрафіолетовими променями (доданий канаміцин і бичачий сиворотковий альбумін), застосовують для профілактичної вакцинації співробітників лабораторій, працюючих з вірусом сказу, і для лікування. Курс застосування - внутрішньом'язово по 2,5 мл на 0; 7 і 30 діб після укусу. Через 3 тиж після 3-го введення вакцини доцільно досліджувати сироватку крові щепленого на вміст вируснейтралізуючих антитіл.  Якщо титр антитіл виявиться менше 0,5 MО (1:50), то слід ввести 4-у дозу вакцини (3,0 мл). Одноразова ревакцинація рекомендується через 1 рік 1 мл і далі через кожні 3 роки, якщо особа продовжує перебувати в зоні високого ризику. При важких і середній тяжкості укусах застосовують у поєднанні з антирабічним імуноглобулином.

Вакцина антирабічна культуральна концентрована очищена інактивована суха. Містить штам фіксованого вірусу сказу Внуково32, вирощеного в культурі клітин нирок сирійських хом'яків, інактивований УФО і формальдегідом. У 1 мл не менше 2,5 MО і канаміцин сульфат. Для профілактики сказу у ветеринарів, собаківників, тваринників, мисливців, лаборантів.

Профілактичний курс імунізації проводять особам, професійно пов'язаним з ризиком зараження сказом (собаколови, співробітники ветеринарних діагностичних лабораторій, мисливці, лісники, працівники боєнь, таксидермісти, особи, працюючі з "вуличним" вірусом сказу) і складається з 3 внутрішньом'язових введень вакцини в товщу дельтовидних м'язів плеча в дозі 1,0 мл на 0, 7 і 30-й день. Через 3 тиж після 3-го введення вакцини доцільно досліджувати сироватку крові щепленого на вміст вируснейтралізуючих антитіл.  Якщо титр антитіл виявиться менше 0,5 MО (1:50), то слід ввести 4-у дозу вакцини (3,0 мл). Одноразова ревакцинація рекомендується через 1 рік 1 мл і далі через кожні 3 роки, якщо особа продовжує перебувати в зоні високого ризику.

Лікувальна і профілактична імунізація укушених, подряпаних, заслинених скаженими тваринами. Курс застосування - внутрішньом'язово по 1 мл на 0; 3; 7; 14; 30; 90 добу після укусу. При важких і середньої тяжкості укусах застосовують у поєднанні з антирабічним імуноглобуліном.

Протипоказання до застосування вакцин з профілактичною метою:

- гострі інфекційні і неінфекційні захворювання;

- хронічні захворювання у стадії загострення;

- у стадії ремісії щеплення проводять не раніше, ніж через місяць після одужання;

- інтервал після останнього щеплення має бути не менше 1 місяця. Інакше, антитіла, що збереглися після попереднього введення вакцини, інактивуватимуть антиген, що вводиться.

- алергічні реакції на білок курячого яйця.

При температурі вище 37,5 °С вакцинацію не проводять.

Лікувальні вакцини

Після вакцинації стимулюється як специфічний, так і неспецифічний імунітет. Тому багато вакцин використовують з лікувальною метою як імуномодулятори при лікуванні не лише захворювань з етіологічно певним мікроорганізмом, але і поза таким зв'язком як імуностимулятори.

Вакцина бруцельозу  лікувальна. У мл 1 млрд. убитих нагріванням бруцелл Brucella abortus і Brucella melitensis у відношенні 2:1, консервант - фенол. Показання: лікування гострого, підгострого і хронічного бруцельозу у стадії декомпенсації. Мінімальна доза для внутрішньовенного введення - 200 тис., максимальна - 250 млн. мікробних клітин. В/ш вводять в різні точки, віддалені один від одного на 40-60 мм (у області суглобів плеча і стегна), в об'ємі 0,1 мл; мінімальна доза - 200 тис., максимальна - 300 млн. мікробних клітин. При нормальній реактивності вводять по 1, 5, 10, 15, 20, 25 і 50 млн.  мікробних тіл з інтервалами 3-5 діб. При гіперреактивності інтервал між введенням збільшують до 3-5 діб.

Вакцина гонококова. Убита гонококова вакцина є стимулятором активного імунітету проти гонококової інфекції. Застосування показане при недостатній ефективності антибіотикотерапії, при в'яло протікаючих рецидивах торпідних і хронічних форм захворювання, у чоловіків з ускладненою і у жінок з висхідною гонореєю (при стиханні гострих запальних явищ), в гінекологічній практиці при лікуванні запальних процесів. Дози: вакцину вводять в/м в ділянку сідниць або п/ш.  Початкова доза при ускладненій гонореї 0,2-0,3 мл, при торпідній і хронічній формах - 0,3-0,4 мл. Препарат вводять з інтервалом 1-2 доби залежно від реакції, дозу збільшують кожного разу на 0,15-0,3 мл.

Анатоксин стафілококовий очищений рідкий. У 1 мл 12±2 ОС стафілококового анатоксина. Викликає утворення специфічних антитіл до екзотоксину стафілокока і має імуномодулюючі властивості. Показання: специфічна імунотерапія дорослих, що страждають гострою або хронічною стафілококовою інфекцією. Дози: вводять п/ш під кут лопатки. Повний курс лікування включає 7 ін'єкцій з інтервалом 2 діб в наростаючих дозах: 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, 1,2 і 1,5 мл. При швидкому клінічному ефекті курс можна скоротити до 5 ін'єкцій.

Вакцина стафілококова лікувальна рідка. Комплекс розчинних термостабільних антигенів, отриманий з суспензії мікробних клітин стафілокока, прогрітих при 100°С впродовж 1 години. Показання: лікування гнійничкових захворювань шкіри стафілококової етіології (фурункулів, карбункулів, гідраденітів, піодермії та ін.). Дози: вводять п/ш в область плеча або в підлопаткову область щодня. Початкова доза 0,2 мл (дорослим і дітям з 7 років) або 0,1 мл (дітям від 6 місяців до 7 років), потім щодня впродовж 8 діб збільшують дозу на 0,1 мл (всього 9 ін'єкцій).  Кожну подальшу ін'єкцію роблять на відстані 20-30 мм від місця попередньої або в іншу руку.

Вакцина стафілококова суха для імунотерапії. Стафілококова вакцина суха для імунотерапії складається з водорозчинних антигенів стафілокока. Має антигенспецифічну активність відносно стафілокока, індукує у щеплених вироблення антитіл. Разом із специфічною дією є активним імуномодулятором, стимулюючи неспецифічну реактивність організму. Застосовують для лікування хворих із затяжною хронічною стафілококовою інфекцією або при її асоціації з інфекціями іншої етіології.  Дози: вакцину вводять під шкіру нижнього кута лопатки. Місце введення обробляється розчином йоду або спиртом. Мінімальний курс складається з 5 ін'єкцій з інтервалом 3-4 діб. Доза вакцини на 1 -у ін'єкцію - 0,1 мл, на подальші 0,2 мл. Поствакцинальні реакції і ускладнення

Поствакцинальні реакції (ПВР) - це побічні, клінічні і лабораторні ознаки нестійких, небажаних, патологічних (функціональних) змін в організмі, що виникають у зв'язку з проведенням щеплення (зберігаються 3-5 днів і самостійно проходять).

Поствакцинальні реакції діляться на місцеві і загальні.

Місцеві поствакцинальні реакції ущільнення тканин; гіперемія, що не перевищує 80 мм в діаметрі; легка хворобливість в місці введення вакцини.

До загальних поствакцинальних реакцій відносять реакції не прив'язані до локалізації уколу і такі, що зачіпають увесь організм: генералізований висип; підвищення температури тіла; порушення сну, занепокоєння; головний біль; запаморочення, короткочасна втрата свідомості; у дітей - тривалий незвичайний плач; ціаноз, похолодання кінцівок; лімфоаденопатія; анорексія, нудота, біль в животі, диспепсія, діарея; катаральні явища, не пов'язані з ОРЗ, що почалося до або відразу після щеплення; міалгія, артралгія.

В цілому, звичайні побічні реакції - це у більшості випадків реакція організму на введення стороннього антигена, і у більшості випадків відбивають процес вироблення імунітету. Приміром, причиною підвищення температури тіла, що виникло після щеплення, є викид в кров особливих "посередників" імунної реакції прозапальних інтерлейкінів . Якщо побічні реакції мають неважкий характер, то в цілому - це навіть сприятлива в плані вироблення імунітету ознака.  Наприклад, невелике ущільнення, що виникло в місці щеплення вакциною проти гепатиту В, свідчить про активність процесу вироблення імунітету, а значить щеплена людина буде реально захищена від інфекції.

По тяжкості перебігу поствакцинальні реакції діляться на звичайні і важкі (сильні). До важких реакцій відносять місцеві: в місці введення препарату набряк м'яких тканин більше 50 мм в діаметрі, інфільтрат більше 20 мм, гіперемія більше 80 мм в діаметрі і загальні: підвищення температури тіла більше 39 °С.

Місцеві реакції розвиваються відразу після введення препарату, обумовлені в основному баластними речовинами вакцин.

Терміни появи загальних вакцинальних реакцій :

- для неживих вакцин 1-3 дні після імунізації (у 80-90% випадків 1-у добу),

- для живих вакцин - з 5-6-го по 12-14-ій дні, з піком проявів з 8-го по 11-ій дні після щеплення.

Поствакцинальні реакції не є протипоказанням для проведення подальших щеплень цією вакциною.

Поствакцинальні ускладнення (ПВУ) - це стійкі функціональні і морфологічні зміни в організмі, які виходять за рамки фізіологічних коливань і призводять до значних порушень стану здоров'я

Поствакцинальні ускладнення не сприяють розвитку імунітету. До ускладнень не відносять події, співпадаючі за часом з проведеною вакцинацією (наприклад, інтеркурентне захворювання в поствакцинальному періоді). Поствакцинальні ускладнення перешкоджають повторному введенню тієї ж вакцини.

Можливі причини поствакцинальних ускладнень : недотримання протипоказань; індивідуальні особливості того, хто вакцинується; "програмна помилка" (порушення правил і техніки вакцинації); неналежна якість вакцини, в т.ч. що виникає при порушеннях транспортування і зберігання.

Загальноприйняті критерії зв'язку події в поствакцинальному періоді з вакцинацією:

 • патологічні процеси, що виникають після щеплення ("несприятливі події" або "побічні ефекти" по термінології ВООЗ), не слід вважати поствакцинальними ускладненнями до тих пір, поки не буде встановлений їх можливий причинно-наслідковий, а не тільки тимчасовий зв'язок з вакцинацією;

 • епідеміологічні (велика частота у вакцинованих, чим у невакцинованих);

 • клінічні (подібність поствакцинального ускладнення з ускладненням відповідної інфекції, час появи після щеплення);

 • вірусологічні (напр., відсутність дикого поліовіруса при вакциноассоційованому поліомієліті).

Клінічні форми поствакцинальних ускладнень :

 • місцеві поствакцинальні ускладнення - абсцеси; підшкірний холодний абсцес; поверхнева виразка більше 10 мм; регіональний(і) лімфаденіт(и); келоїдний рубець.

 • загальні поствакцинальні ускладнення з боку нервової системи - судоми фебрильні; судоми афебрильні; вакциноасоційований менінгіт/енцефаліт; анестезія/парестезія; гострий в'ялий параліч; вакциноасоційований паралітичний поліомієліт; синдром Гійєна-Барре (полірадикулоневрит); підгострий склерозуючий паненцефаліт.

 • інші поствакцинальні ускладнення - анафілактичний шок і анафілактоїдні реакції; алергічні реакції (набряк Квинке, висип за типом кропив'янки, синдром Стивенса-Джонсона, Лайєлла); гіпотензивно-гіпореспонсивний синдром (гостра серцево-судинна недостатність, гіпотонія, зниження тонусу м'язів, короткочасне порушення або втрата свідомості, судинні порушення в анамнезі); артрити (але не як симптом сироваткової хвороби); безперервний пронизливий крик (тривалістю від 3 годин і більше); паротит, орхіт; тромбоцитопенія; генералізована БЦЖ-інфекція, остеомієліт, остеїт, тромбоцитопенічна пурпура.

Щеплення однозначно не є причиною симптомів (температура, шкірні висипи та ін.), навіть при їх появі в типові для поствакцинальних ускладнень терміни, якщо вони зберігаються більше 2-3 днів і/або якщо до них приєднуються нові симптоми (блювота, пронос, менінгеальні знаки та ін.).

Клінічні критерії диференціальної діагностики ПВУ :

 • реакції на живі вакцини (окрім алергічних реакцій негайного типу в перші декілька годин після щеплення) не можуть з'явитися раніше 4-го дня і більш ніж через 12-14 днів після кірової і 30 днів після ОПВ і паротитної вакцин;

 • алергічні реакції негайного типу розвиваються не пізніше, ніж через 24 години після будь-якого виду імунізації, а анафілактичний шок не пізніше, ніж через 4 години;

 • кишкові, ниркові симптоми, серцева і дихальна недостатність не характерні для ускладнень вакцинації і є ознаками супутніх захворювань;

 • катаральний синдром може бути специфічною реакцією на кірову вакцинацію, якщо виникає не раніше 5 дня і не пізніше 14 дня після щеплення; він не характерний для інших вакцин;

 • артралгії і артрити характерні тільки для краснушної вакцинації;

 • захворювання вакциноасоційованим поліомієлітом (ВАП) розвивається в строк 4-30 діб після імунізації у прищеплених і до 60 діб у контактних; 80% усіх випадків захворювання пов'язане з першим щепленням, при цьому ризик захворювання у імунодефіцитних осіб в 3-6 тис. разів перевищує такий у здорових. ВАП обов'язково супроводжується залишковими явищами (в'ялі периферичні парези і/або паралічі і м'язова атрофія).

Особливості діагностики поствакцинальних ускладнень :

 • При розвитку важких форм неврологічних захворювань (енцефаліт, мієліт, полірадикулоневрит, менінгіт та ін.) з метою виключення інтеркурентних захворювань потрібне дослідження парних сироваток.

 • Перша сироватка має бути узята в можливо більше ранні терміни від початку захворювання, а друга - через 14-21 діб.

 • В сироватках належить визначити титри антитіл до вірусів грипу, парагрипу, герпесу, коксакі, ЕХО, аденовірусам. При цьому титрування першої і другої сироваток слід здійснювати одночасно. Перелік серологічних досліджень, що проводяться, за свідченнями може бути розширений.

 • У разі здійснення люмбальной пункції необхідно провести вірусологічне дослідження спинномозкової рідини з метою індикації як вакцинних вірусів (при щепленнях живими вакцинами), так і вірусів можливих збудників інтеркурентного захворювання.

 • Матеріал у вірусологічну лабораторію слід доставляти або в замороженому стані або при температурі танучого льоду. У клітинах осаду ліквору, отриманого центрифугуванням, можлива індикація вірусних антигенів в реакції імунофлюоресценції.

 • При серозному менінгіті, що розвинулося після вакцинації паротиту, і при підозрі на ВАП слід виключити їх ентеровірусну етіологію.

 • При постановці клінічного діагнозу БЦЖиту його верифікація бактеріологічними методами передбачає виділення культури збудника з подальшим доказом його приналежності до Mycobacterium bovis BCG.

Моніторинг поствакцинальних реакцій і ускладнень - це система постійного стеження за безпекою медичних імунобіологічних препаратів в умовах їх практичного застосування. По укладенню ВООЗ : "Виявлення поствакцинальних ускладнень з подальшим їх розслідуванням і прийнятими заходами підвищує сприйняття імунізації суспільством і покращує медичне обслуговування. Це в першу чергу збільшує охоплення населення імунізацією, що призводить до зниження захворюваності.

Навіть якщо причина не може бути встановлена або захворювання було викликане вакциною, сам факт розслідування випадку медичними працівниками підвищує довіру суспільства до щеплень".

Моніторинг ПВУ проводиться на усіх рівнях медичного обслуговування населення : первинному районному, міському, обласному, республіканському. Його мета: вдосконалення системи заходів з попередження ускладнень після застосування медичних імунобіологічних препаратів.

Завдання: виявлення ПВУ, визначення характеру і частоти ПВУ для кожного препарату, визначення чинників ризику, сприяючих розвитку ПВУ, у тому числі кліматогеографічних, соціально-економічних і екологічних, а також обумовлених індивідуальними особливостями щепленого.

Виявлення поствакцинальних реакцій і ускладнень здійснюють працівники на усіх рівнях медичного обслуговування і спостереження: медичні працівники, які проводять вакцинацію;  медичні працівники, які проводять  лікування ПВР і ПВУ в усіх медичних установах (як державної, так і недержавної форми власності); батьки, заздалегідь проінформовані про можливі реакції після вакцинації.

При розвитку незвичайної ПВР або підозрі на ПВУ  необхідно негайно інформувати керівника лікувально-профілактичної установи або особу, що займається приватною медичною практикою, і направити екстрене сповіщення про незвичайну ПВР або підозру на ПВУ - згідно з формами медичної облікової документації, затвердженої МЗ України, - в територіальну СЕС упродовж 24 годин після їх виявлення.

Кожен випадок поствакцинального ускладнення (підозри на ускладнення), що зажадав госпіталізації, а також той, що завершився летальним результатом розслідується комісійно фахівцями (педіатром, терапевтом, імунологом, епідеміологом та ін.), що призначаються головним лікарем обласний (міський) СЕС. Ускладнення після БЦЖ-вакцинації розслідуються при обов'язковій участі лікаря-фтизіатра.

Імунні антисироватки і імуноглобуліни

Серотерапія і серопрофілактика - використання препаратів сироватки крові з метою лікування або профілактики інфекційних захворювань. Імунні сироватки і імуноглобуліни застосовують при багатьох інфекціях як з метою екстреної імунопрофілактики (при безпосередній загрозі захворювання), так і з метою імунотерапії для створення штучного пасивного імунітету.

Гетерологичные (ксеногенні) антисироватки отримують шляхом гіперімунізації коней і інших тварин, від яких можна забрати досить багато крові. Існують антимікробні і антитоксичні сироватки, останні застосовуються найчастіше. Силу антитоксичних сироваток вимірюють в міжнародних одиницях (MО) по здатності нейтралізувати певну дозу токсину. До антитоксичних відноситься протидифтерійна, протиправцева, протигангренозна, протиботулінічна і протистафілококова сироватки.

Антитоксичні сироватки необхідно вводити якомога раніше від початку захворювання, оскільки антитіла здатні нейтралізувати токсин тільки до його адсорбції на клітинах-мішенях.

Сироватки вводять після обов'язкового попереднього визначення алергії до кінського білку, оскільки вони можуть викликати шок і сироваткову хворобу, особливо при повторному введенні. Для цього по методу Безредко кінську сироватку в розведенні 1:100 в об'ємі 0,1 мл вводять внутрішньошкірно в передпліччя (ампула маркірована червоним кольором). Результат враховують через 20-30 хвилин. За відсутності вираженої шкірної реакції (менше 1 см в діаметрі) вводять 0,1 мл нерозбавленої сироватки підшкірно. За відсутності реакції водять залишок дози.

Новим напрямом отримання гетерологічних антитіл є моноклональні антитіла, що отримуються з мишачих гібридом.

Протиправцева сироватка кінська (ППС) застосовується для профілактики і лікування правця. Отримують після імунізації коней правцевим анатоксином. В цілях профілактики вона застосовується при травмах з порушенням цілісності шкірних і слизових покривів. ПСС вводять підшкірно в дозі 3000 міжнародних одиниць (MО). He підлягають профілактичній імунізації за допомогою сироватки особи, якою проведена імунізація препаратом, що містять правцевий анатоксин, менш, ніж 2 роки тому.  Сироватка протипоказана особам з алергією на кінський білок або яким раніше вводили цю сироватку; таким потрібний донорський протиправцевий імуноглобулін.

З лікувальною метою антиправцева сироватка вводиться при появі перших симптомів правця в можливо більше ранні терміни, в дозі 100-200 тис. MО, внутрішньовенно, краплинним методом і 5-10 тис. MО внутрішньом'язово в тканини, що оточують рану.

Екстрена специфічна профілактика правця. Екстрену профілактику правця проводять активно-пасивним методом в наступних випадках:

 • при травмах з порушенням цілісності шкірних покривів і слизових оболонок;

 • при обмороженнях і опіках II, III і IV ступенів;

 • при абортах і пологах поза медичними установами;

 • при гангрені або некрозі тканин будь-якого типу, абсцесах;

 • при укусах тваринами;

 • при проникаючих ушкодженнях шлунково-кишкового тракту.

Для екстреної профілактики правця застосовують Ас-анатоксин (можливе використання і АДС-М-анатоксина), протиправцевий людський імуноглобулін (ППЛІ) або використовують протиправцеву сироватку, кінську очищену концентровану рідку (ППС).

Ас-анатоксин вводять підшкірно в підлопаткову область. ППЛІ вводять в дозі 250 MО внутрішньом'язово у верхньозовнішній квадрант сідниці. ППС вводять підшкірно в дозі 3000 MО. Перед введенням ППС для виявлення чутливості до стороннього білку ставлять внутрішньошкірну пробу з розведеною в співвідношенні 1:100 сироваткою, яка знаходиться в коробці з препаратом (ампула маркірована червоним кольором), відповідно до інструкції, що додається.

Якщо дитина, згідно з наявними документами, отримала повний курс планової імунізації, то незалежно від терміну останнього щеплення вказані препарати не застосовують.

У разі, якщо ревакцинація не проводилася, незалежно від термінів вводять 0,5 мл АС-анатоксина.

При двох щепленнях, якщо пройшло не більше 5 років, вводять 0,5 мл АС-анатоксина, якщо більше 5 років - 1 мл АС-анатоксина, 250 MО ПСЧИ або 3000 ME ПСС. При одному щепленні, якщо пройшли не більше 2 років, вводять 0,5 мл АС-анатоксина, якщо більше 2 років - 1 мл АС-анатоксина, 250 MО ППЛІ або 3000 MО ППС. Неприщеплені діти у віці до 5 мес отримують 250 MО ППЛІ або 3000 MО ППС. Діти старше 5 мес отримують 1 мл АС-анатоксина, 250 MО ППЛІ або 3000 MО ППС.  За відсутності у дитини документів, що підтверджують проведення щеплень, а також протипоказань до щеплень в анамнезі йому вводять 0,5 мл АС-анатоксина і тільки при інфікованих ранах - ППЛІ або ППС.

Примітки:

1.  При екстреній профілактиці замість АС можна використати АДС-м (дифтерійно-правцевий анатоксин).

2.  Застосовувати один з вказаних препаратів (ППЛІ або ППС), при цьому ППЛІ вводити прийнятніше.

3. Це відноситься також до дітей і підлітків, що прищеплювалися поза календарем, але які отрималио ревакцинацію: чергові планові або екстрені ревакцинації з приводу травм слід робити не частіше, ніж 1 раз в 5 років.

4.  При інфікованих ранах, якщо після передуючої ревакцинації пройшло більше 5 років, вводять АС.

5. Повний курс імунізації АС для дорослих складається з двох щеплень з інтервалом 30-40 діб і ревакцинації через 6-12 місяців. При скороченій схемі повний курс імунізації включає одноразову вакцинацію АС в подвоєній дозі і ревакцинацію через 6-12 місяців.

6.  При інфікованих ранах вводять ППЛІ або ППС.

7.  Усі особи, що отримали активно-пасивну профілактику (тобто у тому числі і вакцину), для завершення курсу імунізації і для виключення необхідності повторного введення ППС, через 6-12 місяців мають бути ревакциновані АС.

8. Перед введенням ППС для виявлення чутливості до стороннього білку обов'язково ставлять внутрішньошкірну пробу з розведеною сироваткою. Особам з позитивною шкірною пробою (діаметр набряку і гіперемії в місці введення 1 см і більше), введення ППС протипоказано. Обличчям з негативною шкірною пробою вводять підшкірно 0,1 мл нерозведеної сироватки і за відсутності реакції через 30 хвилин іншу дозу. Завжди напоготів слід мати шприц з адреналіном.

На введення протиправцевої сироватки (ППС) можливі алергічні реакції: негайні, такі, що настають відразу після введення (анафілактичний шок) або через декілька годин; ранні - на 2-6-у добу після введення (гостра кропив'янка, набряк Квинке) і віддалені - на 2-му тижні і пізніше (сироваткова хвороба).

Ці реакції проявляються симптомокомплексом сироваткової хвороби (підвищення температури тіла, поява на шкірі різноманітного висипу, свербежу, болів в суглобах, припухлості лімфатичних вузлів, збільшення печінки і селезінки і т. д.), в окремих випадках - анафілактичним шоком.

Враховуючи можливість розвитку анафілактичного шоку, за кожним прищепленим передбачено спостереження впродовж 1 год. У разі появи перших ознак ускладнення має бути надана адекватна медична допомога (див. Шок анафілактичний. Сироваткова хвороба).

Антирабічний імуноглобулін (АІГ) з сироватки коня рідкий виділяють з сироватки крові коней, імунізованих вакциною проти сказу. Він застосовується негайно в комбінації з антирабічною вакциною при захворюванні або укусах людини підозрілою або скаженою твариною по 40 МО/кг навколо ран і в їх глибину і внутрішньом'язово в місця, куди не вводили вакцину.

Екстрена профілактика сказу. Екстрену профілактику сказу проводять антирабічною культуральною інактивованою сухою вакциною (КОКАВ або РАБИВАК). Разом з вакциною при середньотяжких і важких ушкодженнях застосовують антирабічний імуноглобулін (кінський) - гетерогенний, отриманий з гіперімунної кінської сироватки.

Лікувально-профілактичну імунізацію проводять особам, інфікованим (можливо інфікованим) вірусом сказу при укусах, пораненнях, заслиненні, що нанесені тваринами, за спеціально розробленою схемою залежно від тяжкості ушкодження і стану здоров'я тварин (чи відсутності даних про це).

Вакцина антирабічна культуральна очищена концентрована інактивована суха (КОКАВ) чи вакцина антирабічна культуральна інактивована суха (РАБИВАК) - вакцинний вірус сказу, штам "Внуково-32". Одна доза - 1,0 мл, активність 2,5 МО/мл Препарат випускається в комплекті з розчинником: 1,0 мл води дистильованої в ампулі. Вакцину зберігають і транспортують при температурі від  2 до  8°С.

Імуноглобулін антирабічний з кінської сироватки випускають в ампулах по 5,0; 10,0 мл і розведений 1:100 по 1,0 мл в ампулі (для визначення чутливості хворого до кінської сироватки). Хворому проводять пробу на переносимість кінської сироватки. Для цього по методу Безредко імуноглобулін антирабічний в розведенні 1:100 в об'ємі 0,1 мл вводять внутрішньошкірно в передпліччя. Результат враховують через 20-30 хвилин. За відсутності вираженої шкірної реакції (менше 1 см в діаметрі) вводять 0,1 мл нерозведеного імуноглобуліну антирабічний підшкірно.  За відсутності реакції через 20-30 хв. доза антирабічного імуноглобуліну вводиться з розрахунку 40 MО на 1 кг маси тіла хворого внутрішньом'язово навколо рани і в глибину рани. Якщо анатомічне розташування ушкодження (кінчики пальців та ін.) не дозволяє ввести усю рекомендовану дозу навколо рани, то залишок імуноглобуліну вводять внутрішньом'язово в інші місця (м'язи сідниці, верхньої частини стегна, плеча, лопатки). Зазвичай водять по 2,5 мл імуноглобуліну антирабічного в 2 місця в товщу раневої поверхні і дельтовидних м'язів плеча або в сідниці.

Лікувально-профілактична імунізація проводиться відповідно до схеми (таблиця). Курс імунізації має бути розпочатий негайно, як тільки потерпілий звернувся по медичну допомогу. Протипоказання відсутні. Якщо проводитиметься комбіноване лікування антирабічним імуноглобуліном (АІГ) і антирабічною вакциною (КОКАВ), то обидва препарати вводяться одночасно (спочатку вводиться АІГ, потім КОКАВ в різні місця).

Особам, що прищеплюються повторно, курс вакцинації може бути скорочений з урахуванням тривалості і давності попереднього курсу, а також характеру укусу і відомостей про тварину. Якщо потерпілий раніше імунізований з профілактичною метою або піддався курсу вакцинації впродовж 7-12 днів і більше і з моменту вакцинації пройшло не більше 3 міс, то при заслиненні і легких укусах вакцинація не потрібно. Курс вакцинації менше 7 днів не враховується.  При тривалішому інтервалі між вакцинацією і контактом з твариною (але не більше 1 року) досить скороченого курсу вакцинації по 1,0 мл в 0, 3 і 7-й дні, якщо пройшов рік і більше або був проведений неповний курс імунізації, то виконують відповідно до приведеної схеми лікувально-профілактичних щеплень КОКАВ і АІГ.

Схема лікувально-профілактичних щеплень КОКАВ і АІГ

Характер контакту

Дані про тварину

Лікування

1-я ка тегория пошкодження

Немає пошкоджень і ослинення шкірних покривів. Немає прямого контакту

Хвора на сказ

Не призначається

2-я категория пошкодження

Ослинення непошкоджених шкірних покривів, садна, поодинокі поверхневі укуси або подряпини тулуба, верхніх і нижніх кінцівок (крім голови, обличчя, шиї, рук, пальців рук і ніг, промежини, геніталій), завдані домашніми й свійськими тваринами

Якщо протягом 10 діб спостереження за твариною вона залишається здоровою, то лікування припиняють (тобто після 3-й ін’єкції). Якщо спостереження за твариною неможливе (вбита, загинула, втекла, зникла і пр.), лікування продовжити за вказаною схемою

Почати лікування негайно: КОКАВ по 1,0 мл 0, 3, 7, 14, 30-й і 90-й дні

3-я категория пошкодження

Будь-які ослинення слизових оболонок, будь-які укуси голови, обличчя, шиї, рук, пальців рук і ніг, промежини, геніталій; множинні і глибокі поодинокі укуси будь-якої локалізації, завдані домашніми й свійськими тваринами. Будь-які ослинення і пошкодження, нанесені дикими м'ясоїдними тваринами, кажанами й гризунами

Якщо протягом 10 діб спостереження за твариною вона залишається здоровою, то лікування припиняють (тобто після 3-й ін’єкції). Якщо спостереження за твариною неможливе (вбита, загинула, втекла, зникла і пр.), лікування продовжити за вказаною схемою

Почати комбіноване лікування негайно і одночасно: АІГ (див. Доза антирабічного імуноглобулина) в 0 день + КОКАВ по 1,0 мл 0, 3, 7, 14, 30-й і 90-й дні

Примітка: під контактом маються на увазі укушені рани, подряпини, садна і місця заслинення.

Реакції на введення антирабічного імуноглобуліну. На введення вакцини і імуноглобуліну може виникнути місцева реакція: червоність, припухлість і загальне підвищення температури тіла. Можливий розвиток алергічних реакцій : сироватковоїй хвороби.

Сироватка протидифтерійна кінська очищена застосовується з лікувальною метою за медичними показаннями після внутрішньошкірної проби. Отримують після імунізації коней дифтерійним анатоксином. При важкій клінічній формі дифтерії або в задавнених випадках сироватку вводять в дозі 30-150 тыс MО, підшкірно, внутрішньом'язово або внутрішньовенно в область сідниць або стегон.

Сироватки протиботулінічні типів А, В, Е очищені концентровані рідкі використовуються з лікувальною метою, а також у ряді випадків для профілактики ботулізму. Їх введення потрібне після шкірної проби (0,1 мл 1:100) в можливо більше ранні терміни після постановки діагнозу ботулізму. До виявлення типу збудника, проводиться лікування полівалентною сироваткою типів А, В, Е, яка вводиться в дозі 10 тис. MО, розведена в 200 мл підігрітого розчину хлориду натрію, внутрішньовенно, дози збільшують при важкій формі.

З профілактичною метою здоровим людям, що спожили харчовий продукт, що викликав захворювання ботулізмом, протиботулінічна сироватка типів А, В, Е вводиться в дозі 5 тыс MО внутрішньом'язово одноразово.

Сироватка антитоксична протигангренозна полівалентна очищена концентрована рідка випускається у вигляді полівалентного препарату до токсинів Clostridium perfringens, Closridium novyi, Clostridium septicum. З профілактичною метою сироватка застосовується при пораненнях різного характеру, що супроводжуються великим ушкодженням м'язової тканини, ускладнених відкритих переломах, при забрудненні ран землею у випадках вогнепальних поранень. Доза сироватки для профілактики - 30 тис MО (по 10 тис MО кожного компонента).  Для лікування хворих газовою гангреною використовуються значно великі дози - не менше 150 тис MО (по 50 тыс MО кожної моновалентної сироватки), які вводяться внутрішньовенно 1 мл за 5 хв, потім 1 мл/хв (після перевірки шкірною пробою на чутливість до кінського білку).

Протисинегнійний імуноглобулін готується з сироватки овець, застосовують при важкій синегнійній інфекції.

Імуноглобулін проти кліщового енцефаліту з сироватки коней рідкий призначений для профілактики кліщового енцефаліту у разі присмоктування кліщів у вогнищах кліщового енцефаліту. Вводиться одноразово у віковому дозуванні. Обов'язкове проведення внутрішньошкірної проби з розведеним імуноглобуліном.

Імуноглобулін противолептоспирозный з сироватки волів, гіперімунізованих лептоспірозним антигеном - сумішшю убитих культур штамів 6 серологічних груп лептоспір. Препарат застосовують в гострий період з першого дня захворювання, особливо при важких формах, вводиться внутрішньом'язово. Для дорослих і дітей з 14 років - 5,0-10,0 мл, для дітей 8-13 років - 3,0 мл. Загальна доза для дорослих і дітей з 14 років не повинна перевищувати 20,0-30,0 мл, для дітей 8-13 років- 10,0 мл. Обов'язкові проведення внутрішньошкірної проби з противолептоспірозниым імуноглобуліном, розведеним 1:100.

Глобулін противосибиреязвенный кінський рідкий містить антитіла до збудника сибірської виразки. З профілактичною метою препарат вводять внутрішньом'язово одноразово в можливо короткі терміни після підозрюваного зараження в дозі 20-25 мл дорослим, 12 мл - підліткам і 5-8 мл дітям до 14 років. Лікувальна доза складає 30-50 мл при середньотяжкому і важкому перебігу хвороби і 75-100 мл при сепсисі. Проведення внутрішньошкірної проби з імуноглобуліном, розведеним 1:100 в дозі 0,1 мл, перед введенням глобуліну обов’язкове.

Лактоглобулін протиколипротейний коров'ячий для перорального застосування сухий є очищеною фракцією глобулінів молозива імунізованих корів. Містить антитіла до патогенних Escherichia coli серогруп 026, 055, 0111, 0119, Proteus vulgaris серогрупи 043 і Proteus mirabihs cepoгруппы 035. Лакгоглобулін приймають за 20-30 хв до годування. Вміст флакона розводять кип'яченою водою кімнатної температури з розрахунку 10 мл на одну дозу препарату.  Препарат призначають дітям у віці до 6 місяців - по 2 дози 2 рази в добу впродовж 7-14 діб; у важких випадках можна збільшити кратність прийому препарату до 3 раз на добу і продовжити курс лікування до 21 дня.

Алогенні антисироватки отримують з сироватки крові донорів, заздалегідь вакцинованих специфічними антигенами. Препарати імуноглобулінів, отримані з нормальної або імунної сироватки вводять внутрішньом'язово, а спеціальні, дезагрегуючі імуноглобуліни внутрішньовенно.

Нормальний донорський імуноглобулін містить багато антитіл різної специфічності, спрямованих проти усіх інфекції, перенесених донором, або що утворилися в результаті вакцинації. Як правило, такі імуноглобуліни використовуються для імунотерапії затяжних, уповільнених інфекцій.

Внутрішньовенний імуноглобулін (ВІГ) показаний для замісної терапії при первинних імунодефіцитах (агамаглобулінемія) і при вторинних імунодефіцитах при важких гнійно-септичних захворюваннях.

Імуноглобулін людський нормальний для в/м введення, випускається в ампулах по 1,5 мл. Він застосовується для профілактики кіру, грипу, інфекційного гепатиту, коклюшу, менінгококової інфекції, поліомієліту тому, що містить невелику кількість антитіл проти цих инфектів. Препарат вводять внутрішньом'язово.

Профілактика кору. З 3 мес нехворівшим на кір і невакцинованим, не пізніше за 4 доби після контакту з хворим: дітям - 1,5 або 3 мл (залежно від стану здоров'я і часу з моменту контакту), дорослим - 3 мл одноразово.

Профілактика поліомієліту. Нещепленим або таким, що не пройшли повний курс вакцинації дітям, якомога раніше після контакту з хворим паралітичною формою поліомієліту - 3-6 мл одноразово.

Профілактика гепатиту А.  Дітям 1-6 років - 0,75 мл, 7-10 років - 1,5 мл, старше 10 років і дорослим - 3 мл одноразові; повторне введення за свідченнями не раніше чим через 2 міс.

Профілактика і лікування грипу. Дітям до 2 років - 1,5 мл, 2-7 років - 3 мл, старше 7 років і дорослим - 4,5-6 мл одноразові. При важких формах грипу показано повторне введення через 24-48 год.

Профілактика коклюшу. Не перехворівшим на коклюш дітям - по 3 мл двократно з інтервалом 24 год.

Профілактика менінгококової інфекції.  Дітям від 6 мес до 7 років, не пізніше 7 сут після контакту з хворим генералізованою формою інфекції (незалежно від серогрупи збудника) - 1 мл (до 3 років включно) або 3 мл (старше за 3 роки).

Гіперімунні імуноглобуліни цілеспрямованої дії отримують з сироватки крові спеціально імунізованих донорів. Ці препарати містять високий титр антитіл до відповідних збудників і використовують для екстреної імунотерапії і імунопрофілактики правця, грипу, кліщового енцефаліту, стафілококової інфекції.

Імуноглобулін людський антистафілококовий застосовують для лікування захворювань стафілококової етнології у дітей іі дорослих. При генералізованій стафілококовій інфекції імуноглобулін вводять в/м 1 раз на добу. Мінімальна разова доза складає 5 МО антиальфастафілолізіна на 1 кг ваги тіла (для дітей до 5 років разова доза - не менше 100 МО). При локалізованій стафілококовій інфекції мінімальна разова доза препарату - не менше 100 МО. Курс лікування 3-5 ін'єкцій, які вводять щодня або через день залежно від тяжкості захворювання, стану хворого і терапевтичного ефекту. Випускається в ампулах по 3 мл (1 доза - 100 МО), 5 мл (1 доза - 100 МО).

Протиправцевий донорський імуноглобулін. З метою його отримання заздалегідь відбирають донорів з числа осіб, імунізованих правцевим анатоксином. Донорів імунізують повторно правцевим анатоксином і через 3 тижні з їх крові виділяють гамма-глобулінову фракцію з кількістю правцевого антитоксину 12-14 MО на 1 мл. Протиправцевий донорський імуноглобулін використовують для екстреної профілактики правця у людей з підвищеною чутливістю до кінського білку.

Імуноглобулін людський проти вірусу герпесу простого 1 типу для в/м введення. Застосовують для лікування гострої або загострення хронічної герпесвірусной інфекції 1 типу (herpes labialis). Вводять імуноглобулін по 4,5 мл (3 амп.) в/м 1 раз в 3 дні до 5 ін'єкцій. Випускається в ампулах по 1,5 мл.

Імуноглобулін людський проти вірусу герпесу простого 2 типу для в/м введення. Застосовують для лікування гострої або загострення хронічної герпесвірусної інфекції 2 типу (herpes genitalis). Первинна і рецидивуюча генітальна герпетична інфекція - в/м 1,5 мл (1 доза) один раз на три дні. Курс лікування - 7 ін'єкцій, а також місцево - обробка пухирчастих герпетичних висипань. Герпетична генітальна інфекція у вагітних жінок - перший курс лікування проводять після 12 тижнів вагітності.  Препарат вводять в/м 1,5 мл (1 доза) 1 раз в три дні, всього 6 ін'єкцій. Другий курс проводять після 36 тижнів вагітності. Препарат вводять в/м 1,5 мл (1 доза) 1 раз в три дні, 6 ін'єкцій. Препарат також застосовується у вигляді місцевих інстиляцій в уретру і піхву. Імуноглобулін вводять інтравагінальним шприцом без голки впродовж 5 днів після попереднього промивання піхви фізіологічним розчином. Випускається в ампулах по 1,5 мл.

Зостевір (імуноглобулін проти вірусу Varialla zoster людський разведениій) для в/м введення. Застосовують для лікування гострої або загострення хронічної герпесвірусної інфекції 6 типу (herpes zoster), також ослабленим хворим з імунодефіцитами після імуносупресії, пересадки кісткового мозку. Вводять імуноглобулін по 3 мл (2 амп.) в/м, 1 раз в 3 дні до 9 ін'єкцій. Випускається в ампулах по 1,5 мл.

Герпиммун 6 (імуноглобулін проти вірусу герпесу 6 типу людини рідкий) для в/м введення. Застосовують для лікування хворих герпетичною інфекцією з ураженням нервової системи, викликаної вірусом герпесу 6 типу. Вводять в/м по 3 мл (2 амп. по 1,5 мл) один раз на три дні до 9 ін'єкцій. Випускається в ампулах по 1,5 мл.

Імуноглобулін людини антицитомегаловірусний для в/м введення. Застосовують для лікування цитомегаловірусної інфекції у дорослих і дітей. Вводять в/м 1 раз на добу. Для лікування ЦМВ-інфекції у новонароджених вводять по 0,5 мл на 1 кг ваги тіла на добу з інтервалом 2-3 доби. Курс лікування до 3 ін'єкцій. Для лікування ЦМВ-інфекції у дітей молодшого віку вводять по 1,5 мл (1 амп.) з інтервалом між ін'єкціями 5 діб. Курс лікування до 5 ін'єкцій. Жінкам з важким акушерським анамнезом, у тому числі вагітним, по 1,5 мл (1 ампула) 1 раз в 3 дні.  Курс лікування до 5 ін'єкцій. При ураженні ЦНС у дорослих вводять по 4,5 мл (амп. по 1,5 мл) 1 раз в 3 дні. Курс лікування до 5 ін'єкцій. Випускається в ампулах по 1,5 мл.

Цитобіотект (імуноглобулін антицитомегаловірусний людини розведений для внутрішньовенного введення) застосовують при гострій інфекції ЦМВ у недоношених новонароджених і грудних дітей; по показанням дітям з первинними і вторинними імунодефіцитами; для лікування ЦМВ інфекції у реципієнтів після трансплантації кісткового мозку або органів і тканин. Вводять в/в краплинно (1 мл/хв). В якості одноразової дози 50 МО/кг ваги тіла.  При трансплантації введення (1 мл/кг ваги тіла) слід починати в день попередній перед трансплантацією і в день трансплантації. Терапія маніфестуючої інфекції - 2 мл/кг кожні два дні до зникнення клінічних симптомів. Випускається у флаконах 10% 10 мл, 5% 50 мл.

Імуноглобулін людини проти вірусу Епштейна-Барр. Застосовують для лікування захворювань, викликаних вірусом Епштейна-Барр, у тому числі енцефаліту, енцефаломієліту, менінгоенцефаліту, арахноенцефалиту, арахноїдиту, енцефалополірадикуліту, інфекційного мононуклеозу. Дорослим імуноглобулін вводять в/м по 4,5 мл (3 ампули по 1,5 мл) 1 раз в три дні. Курс лікування до 5 ін'єкцій. Для лікування інфекційного мононуклеозу ВЕБ-етіології дітям старшим 3 років імуноглобулін вводять в/м по 3 мл (2 ампули по 1,5 мл) один раз на три дні. Курс лікування до 5 ін'єкцій.  Випускається в ампулах по 1,5 мл.

Гепатоиммун (імуноглобулін проти вірусу гепатиту B людини розведений). Термінова профілактика гепатиту В проводиться після контакту з інфікованим матеріалом (кров, плазма, сироватка), після поранення медичними інструментами. При попаданні інфекційного матеріалу на слизові оболонки (у рот, очі або ін.). З метою термінової профілактики гепатиту В препарат вводять в/м в дозі 6-10 МО препарату на 1 кг ваги тіла якомога раніше після контакту (впродовж 24-48 годин).  Термінова профілактика у дорослих і дітей старших 10 років, які відносяться до груп підвищеного ризику інфікування вірусом гепатиту В (контактні у вогнищах гепатиту В, перед операціями, гемотрансфузіями, гемодіалізом і т.п.), не прищеплених проти гепатиту В - препарат вводять з розрахунку 6-8 МО на 1 кг ваги тіла. Дітям до 10 років препарат вводять в дозі 100 МО. Випускається в ампулах по 1 мл в амп. (1 мл - 50 МО).

Імуноглобулін людини антихламідійний застосовують для лікування хламідійної інфекції (ураження урогенітальних шляхів - сальпінгіт, сальпінгоофоріт, кольпіт, уретрит, простатит, цистіт, уретропростатит, невиношування вагітності, безпліддя та ін.). Для лікування урогенітальної хламідійної інфекції у дорослих, у тому числі вагітним жінкам, імуноглобулін вводять по 1,5 мл (1 доза) один раз на 3 дні в/м до 6 ін'єкцій. Препарат також застосовується у вигляді місцевих инстиляций в уретру і піхву в дозі 1,5 мл (1 амп.). Випускається в ампулах по 1,5 мл (1 доза).

Уреаплазма-иммун (Імуноглобулін проти Urea plasma urealiticum людини розведений) застосовують для лікування уреаплазмоза. Препарат вводять в/м по 3 мл (2 ампули по 1,5 мл) один раз на три дні до 7 ін'єкцій. Випускається в ампулах по 1,5 мл (1 доза).

Микоплазма-иммун (Імуноглобулін проти р120 Mycoplasma hominis людини рідкий) застосовують для лікування мікоплазмозу. Препарат вводять в/м по 3 мл (2 ампули по 1,5 мл) один раз на три дні до 7 ін'єкцій. Випускається в ампулах по 1,5 мл (1 доза).

Імуноглобулін людини проти Toxoplasma Gondii застосовують для лікування токсоплазмоза (ураження урогенітальних шляхів, жінкам з важким акушерським анамнезом, у тому числі вагітним). Перший курс лікування вагітних жінок з симптомами токсоплазмозної інфекції або хронічного токсоплазмоза і пов'язаної з ним акушерської патології проводиться після 12-15 тижнів вагітності. Імуноглобулін вводять в/м по 1,5 мл 1 раз в 3 дні курсом 7-10 ін'єкцій. Другий курс лікування проводиться після 30 тижнів вагітності за такою ж схемою.  Перший курс лікування хворі з симптомами ураження урогенітальних шляхів на тлі токсоплазмоза проходять за такою ж схемою. Пацієнткам-жінкам призначають другий курс лікування імуноглобуліном через 4 тижні після першого, під контролем лікаря. Випускається в ампулах по 1,5 мл (1 доза).

Імуноглобулін людський антирезус Rh0(D) застосовують Rh0(D) -негативним жінкам не сенсибілізованим Rh0(D) -антигеном - тим, які не виробили антирезусні антитіла, які народили Rh0(D) -позитивну дитину, а також при штучному перериванні вагітності жінкам, не сенсибілізованим Rh0(D) -антигеном у випадку резус-позитивної приналежності Rh0(D) крові чоловіка. Імуноглобулін вводять по 7 мл (1 доза) в/м одноразово. Породіллі - впродовж перших 48 годин після пологів.  При штучному перериванні вагітності - безпосередньо після закінчення операції, під спостереженням лікаря. Випускається у флаконах по 7 мл (1 доза).

Імуноглобулін для профілактики і лікування кліщового енцефаліту готують з сироваток крові імунізованих донорів з підвищеним рівнем антитіл до вірусу кліщового енцефаліту. У випадках присмоктування кліщів вводять в/м одноразово - 1 мл 10% розчину дітям до 12 років, від 16 років і старше - по 3 мл Для лікування вводять по 3 мл в/м через 10-12 годин перші 3 дні.

Препарати на основі моноклональних антитіл, що отримуються з антитілоутворюючих гібридних клітин тварин і людини. Основним напрямом їх застосування є пригнічення збудника або модифікація імунної відповіді шляхом зв'язування деяких ключових його чинників моноклональними антитілами. Наприклад, отримані такі антитіла проти респіраторно-синцитального вірусу; ФНО-α для пригнічення запалення при сепсисі, CD20+ -лімфоцитів для лікування ревматоїдного артриту і СЧВ.

Повернутись до змісту

 

 

До яких лікарів звертатися при виникненні захворювання

Терапевт

Сімейний лікар

Імунолог

Алерголог

Інфекциніст

Гематолог

Повернутись до змісту

 

 

Використана література

1. Клінічна імунологія та алергологія: Підручник/ Г.М. Дранік, О.С. Прилуцький, Ю.І. Бажора та ін. ; за ред. проф. Г.М. Драніка.- К.: Здоров’я, 2006.- 888 с.

2. Казмірчук В. Є., Ковальчук Л. В. Клінічна імунологія і алергологія.- Вінниця: Нова книга, 2006, 504 с.

3. Андрєйчин М.А., Чоп’як В.В., Господарський І.Я. Клінічна імунологія та алергологія: Підручник – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.- 372 с.

4. Клиническая иммунология и аллергология: Учебное пособие/ Под ред. А.В. Караулова.- М.: Медицинское информационное агентство, 2002.- 651 с.

5. Никулин Б.А. Оценка и коррекция иммунного статуса.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 376 с.

6. Бурместер Г.Р. Наглядная иммунология, пер с англ. – М.: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2007.- 329 с.

7. Анисимов В.Н. Молекулярные и физиологические механизмы старения.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2003.- 468 с.

8. Терапия. Руководство для врачей-интернов и студентов / Под ред. Л.Т. Малой, В.Н. Хворостинки 2-е издание, в 2-х т.- Х.: «Фолио», 2005. – 1 т. – 1113с.

9. Змушко Е. И. Клиническая иммунология: руководство для врачей. – СПб: «Питер», 2001. – 576 с.

10. http://www.google.com.ua/images

 

 

 

Автор статті

Олена Кондратенко

Дата створення 14.08.2011

Дата оновлення

Повернутись до змісту

Вверх